Om kriget kommer

Om kriget kommer eller om det förs krig i Sveriges närområde beslutar regeringen om högsta beredskap och beredskapslarm går ut via VMA. Vännäs kommun har ansvar för det civila försvaret inom kommunen och övergår i krigsorganisaion.

Beredskapslarm

Beredskapslarm innebär omedelbar krigsfara och larmsignalen för beredskapslarm är 30 sekunders ljud och 15 sekunders tystnad innan signalen åter ljuder.

Bild som visar beredskapslarm

Beredskapslarm, bild: MSB

Vad gör kommunen?

Kommunen har ansvaret för det civila försvaret inom kommunens gränser. Det innebär i princip ett ansvar för samhällets funktionalitet där vård, skola och omsorg tillsammans med ledning av kommunen ska fungera. Viktiga funktioner i övrigt inom kommunen är Räddningstjänst och VA.

Krigsorganisation

Kommunfullmäktige kommer i juni 2022 att besluta hur förvaltnings- och nämndsorganisationen ska se ut vid högsta beredskap. Därefter kommer varje förvaltning av detaljplanera för sin verksamhet.

Krigsplacering

Nyckelpersoner krigsplaceras i kommunens tjänst. Arbete pågår med att identifiera nyckelpersoner inom varje förvaltning. Det rör sig om individer som inte är enkla att ersätta på grund av utbildning, certifiering eller andra behörigheter vilka är nödvändiga för det civila försvaret.

Allmän tjänsteplikt

Arbetar du inom kommunen men inte blivit krigsplacerad ska det inte tolkas som att du inte är viktig för kommunen och civilförsvaret. Om Regeringen beslutat om allmän tjänsteplikt eller beredskapslarm för högsta beredskap ska du gå till din ordinarie arbetsplats. Är du krigsplacerad så följer instruktionen i beslut om krigsplacering.

Övrig planering inom kommunen

Före beredskapslarm ska kommunen planera för högsta beredskap vilket bland annat omfattar följande:

  • vilken verksamhet som ska bedrivas
  • krigsorganisation
  • personal i krigsorganisationen
  • beredskap för försörjning av nödvändiga varor
  • beredskap för ransonering och prisreglering
  • plan för utrymning och inkvartering
  • samverkan med nationella upplysningsbyrån

Sverige är i startgroparna för att bygga upp totalförsvaret, dvs. det militära och det civila försvaret därför är alla planer inte klara ännu. Det pågår många statliga utredningar om hur totalförsvaret ska fungera i dagens samhälle. Utredningarna kommer att ligga till grund för hur kommunen ska planera.

Arbetet fortskrider och under tiden:

En svensk tiger

En svensk tiger, bild: Beredskapsmuseet