Vad är en samhällsstörning?

En samhällsstörning/kris kan handla om allt från naturolyckor, till exempel stormar och översvämning, till stora olyckor, till exempel tågolyckor eller kemikalieutsläpp. Vännäs kommunorganisation arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen och genomför grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar.

När en olycka inträffar i vardagen, till exempel brand i en lägenhet eller en trafikolycka så är det Räddningstjänsten som rycker ut.

Definition

En samhällsstörning eller en kris kan vara: en händelse som avviker från det normala, en händelse som innebär en allvarlig störning, en händelse som medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller en händelse som kräver skyndsamma insatser.