Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Frivilliga resursgruppen, FRG

En frivillig resursgrupp, FRG, är ett samarbete mellan en kommun och frivilliga. Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid större samhällsstörningar och extraordinära händelser. Cirka 160 kommuner har avtal med FRG och fler är på väg att skaffa det.

Vad gör FRG?

Samhället har idag begränsade möjligheter att stödja sina medborgare vid större olyckor, katastrofer och andra samhällsstörningar. FRG:s uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.

FRG kallas in på begäran av kommunledningen när en större samhällsstörning eller extraordinär händelse inträffat, för att t.ex. hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift.

Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar och ledare till frivilliga resursgrupper samt samordnar rekryteringen till grupperna. Sedan 2009 kommer uppdraget från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Uppdraget

En FRG-medlem behöver kunna ta initiativ och improvisera efter rådande läge, och ska vara beredd att rycka in på olika uppgifter som hen kan utföra. Läs mer om grundutbildningen längre ner på sidan.

Exempel på uppgifter du kan få vid en extraordinär händelse:

 • Stötta kommunen med information, till exempel: upprätta informationspunkter i kommunen, dela ut flygblad/skrivtliga meddelanden i bostadsområden.
 • Logistikuppdrag i olika former till exempel till Räddningstjänsten, till exempel: utdelning av vatten vid mobila tankar.
 • Vägvisning och stöd vid uttymning och evakuering.
 • Stöd till skola/äldreomsorg/LSS vid samhällsstörningar.
 • Stöd vid krisövningar.

Specialkunskaper

Språkkunskaper är ett av många exempel på personliga kunskaper och färdigheter som kan komma till nytta. God förmåga till kontakter och att ta och ge information är väsentligt, liksom lokalkännedom, stresstålighet och en hyfsad fysisk förmåga.

Grundutbildning

Grundutbildningen på 40 timmar omfattar bland annat:

 • Kommunens organisation under normala förhållanden och under extraordinära händelser.
 • Vår egen, samhällets och kommunens sårbarhet respektive resurser.
 • Informationsflödet i kris eller katastrof.
 • Kommunens informationsorganisation.
 • Hur man möter människor i kris.
 • Hjärt-/lungräddning och första hjälpen.
 • Förebyggande brandskyddsåtgärder och praktiska släckåtgärder.
 • Metoder för att organisera spontant frivilliga.
 • Kännedom om frivilligorganisationer, ideella föreningar och trossamfund.
 • FRG-medlemmens självständiga agerande som kontaktperson i gruppen.
 • 72-timmars utbildning "krisberedskap".

FRG i Vännäs kommun

Sen 2015 har det funnits ett FRG i Vännäs kommun. Dessvärre har svårigheter med återrekryteringen inneburit att gruppen bestått av färre och färre vilket resulterat i att gruppen har valt att avsluta uppdraget nu under sommaren 2021.

Diskussioner pågår med Civilförsvarsförbundet, tillsammans med Nordmaling och Bjurholm om eventuellt ett gemensamt FRG i och med att kommunerna har gemensam Räddningschef i beredskap.