Om det blir krig i Sverige

Om kriget kommer eller om krig sker i Sveriges närområde beslutar regeringen om högsta beredskap. Ett beredskapslarm går då ut via VMA.

Vad gör kommunen?

Vännäs kommun har ansvar för det som kallas civila försvaret inom kommungränserna. Organisationen övergår även i krigsorganisation. Det civila försvaret innbär egentligen att kommunens

Kommunen har ansvaret för det civila försvaret inom kommunens gränser. Det innebär i princip ett ansvar för samhällets funktionalitet där vård, skola och omsorg tillsammans med ledning av kommunen ska fungera. Viktiga funktioner i övrigt inom kommunen är Räddningstjänst och VA.

Krigsorganisation och planering

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att hur förvaltnings- och nämndsorganisationen ska se ut vid högsta beredskap. Därefter kommer varje förvaltning att detaljplanera för sin verksamhet.

Före beredskapslarm ska kommunen planera för högsta beredskap vilket bland annat omfattar följande:

  • vilken verksamhet som ska bedrivas
  • krigsorganisation
  • personal i krigsorganisationen
  • beredskap för försörjning av nödvändiga varor
  • beredskap för ransonering och prisreglering
  • plan för utrymning och inkvartering
  • samverkan med nationella upplysningsbyrån

Sverige är i startgroparna för att bygga upp totalförsvaret, dvs. det militära och det civila försvaret därför är alla planer inte klara ännu. Det pågår många statliga utredningar om hur totalförsvaret ska fungera i dagens samhälle. Utredningarna kommer att ligga till grund för hur kommunen ska planera.

Ditt ansvar vid högsta beredskap

Ditt ansvar blir att antingen inställa dig till din ordinarie arbetsplats, tjänsteplikt, eller om det är aktuellt följa instruktionen i din krigsplacering som du ska ha fått från den myndighet som krigsplacerat dig. Är du krigsplacerad så går det före allmänna tjänsteplikten.

Allmän tjänsteplikt

Svenska medborgare eller personer som är bosatta i Sverige och som är mellan 16 och 70 år omfattas av allmän tjänsteplikt vid högsta beredskap.

Är du inte krigsplacerad så gäller följande:

  • du ska gå till ditt ordinarie arbete och utföra det arbetet du normalt har eller annat som din arbetsgivare anvisar dig, tjänstgör enligt frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret eller om du är arbetslös, utföra det arbete som anvisas av arbetsförmedlingen.
  • Arbetar du inom kommunen men inte blivit krigsplacerad ska det inte tolkas som att du inte är viktig för kommunen och civilförsvaret. Om Regeringen beslutat om allmän tjänsteplikt eller beredskapslarm för högsta beredskap ska du gå till din ordinarie arbetsplats.

Krigsplacering

Försvarsmakten, statliga myndigheter, regioner och kommuner kan krigsplacera personal hos Plikt- och prövningsverket.

Är du krigsplacerad så ska du ha mottagit ett beslut som informerar om var du ska infinna dig för tjänstgöring. Det kan vara inom försvarsmakten, som sjuksköterska i äldrevården eller annat. Civila myndigheter kan välja att krigsplacera all sin personal eller nyckelpersoner som inte enkelt går att ersätta på grund av kompetens eller behörigheter.

Nyckelpersoner krigsplaceras i kommunens tjänst. Arbete pågår med att identifiera nyckelpersoner inom varje förvaltning. Det rör sig om individer som inte är enkla att ersätta på grund av utbildning, certifiering eller andra behörigheter vilka är nödvändiga för det civila försvaret.

Beredskapslarm

Beredskapslarm innebär omedelbar krigsfara och larmsignalen för beredskapslarm är 30 sekunders ljud och 15 sekunders tystnad innan signalen åter ljuder.

Bildbeskrivning av beredskapslarm

Beredskapslarm, bild från MSB