Årsredovisning och uppföljning

Alla förvaltningar redovisar det ekonomiska resultatet en gång per månad till sin nämnd och till kommunstyrelsen. Politikerna, som bär det yttersta ansvaret för verksamheten, kan på så sätt följa utvecklingen. I augusti varje år sammanställer kommunen ett delårsbokslut med en prognos för hela året. Vid årets slut redovisas helheten i ett årsbokslut.

Varje år görs en årsredovisning för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det ekonomiska utfallet och vad som genomförts under året. Vännäs kommuns årsredovisning innehåller en förvaltningsberättelse där kommunstyrelsen kommenterar det som hänt under året – både i kommunen och i omvärlden. Förvaltningsberättelsen innehåller också ett framtidsavsnitt.

Årsredovisningen innehåller även en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen, och en koncernredovisning där man slår ihop bolagens och kommunens redovisning.

Årsredovisningar

2020

2020 års årsredovisning kan du läsa som webbverson och som PDF. I Webbversionen finns möjlighet att klicka på de rubriker som intresserar dig och komma direkt till dem.

2019

2018

Tidigare årsredovisningar

Tertialrapporter

Enligt kommunallagen ska varje kommun göra minst en delårsrapport per år som ska behandlas av kommunfullmäktige. Delårsrapporten ska omfatta minst 6 månader av innevarande års verksamhet. Vännäs kommun har tertialrapporter.

Tertialrapport 1 (T1) omfattar årets fyra första månader och behandlas av kommunfullmäktige i juni. Tertialrapport 2 (T2) omfattar 8 månader och behandlas av kommunfullmäktige i slutet av september eller början av oktober. T2 är mer omfattande än T1. T2 innehåller en utförlig årsprognos.

Nedan kan du se tertialrapporterna från de senaste åren. Sidan uppdateras löpande när nya rapporter är behandlade av kommunfullmäktige.

2021

2020

2019

Kommunalskatten

Vännäs kommuns viktigaste inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den skatt som alla kommunmedborgare betalar varje månad. Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt. I Vännäs är kommunalskatten 23,65 kronor för varje intjänad hundralapp.

En gång per år tar politikerna ställning till om kommunalskatten ska höjas, sänkas eller vara oförändrad. Kommunen har också några andra viktiga inkomstkällor, till exempel statsbidrag där staten ger kommunerna pengar för att göra vissa saker, utbilda vuxna inom gymnasieskolan till exempel. Det finns också ett system för inkomst- och kostnadsutjämning där kommuner antingen kan få pengar av eller betala in pengar till staten och andra kommuner.