Emil Lagerkvists stiftelse

Emil Lagerkvists stiftelse överlämnades till Vännäs kommun 1976 och kommunen fick uppdraget att förvalta stiftelsen. Av den årliga nettoavkastningen ska minst 20 % avsättas för att trygga stiftelsens förvaltning och resterande del ska användas enligt stiftelsens ändamål:

”Stiftelsens ändamål skall avse personer som är folkbokförda i Vännäs Kommun och som har särskilt angelägna ekonomiska behov av sjukhjälp och/eller rehabilitering eller tillfälliga understöd. Den årliga avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

Vid fördelning av tillgängliga medel, skall i förekommande fall personer som varit anställda hos Vännäs Kraftaktiebolag samt änkor eller barn efter sådan person prioriteras.”

Stiftelsen är reglerad utifrån Stadgar för Emil Lagerkvists stiftelse daterad 1996-10-24.

Ändamål

Då sjukhjälp och rehabilitering till största del idag finansieras av allmänna medel är det i första hand tillfälliga understöd som stiftelsen kommer att fokusera på. Stiftelsens ändamål innebär att den kan användas till aktiviteter för personer i ekonomiskt utsatta familjer.

Alla personer folkbokförda i Vännäs kommun har möjlighet att ta del av stiftelsens medel. Bidrag ur stiftelsen kan enbart beviljas för aktiviteter som inte ska tillgodoses av allmänna medel.

Ansökningar

  • Ansökningar ska skrivas på särskild blankett som finns att hämta via länken nedan.
  • Intyg från myndighet eller skola som bekräftar den ekonomiska utsattheten krävs av den sökande.
  • Ansökningarna kan skickas in löpande under året och varje ärende behandlas och besvaras inom två veckor. Tiden kan vara något längre under semesterperioderna.
  • Bedömning och beslut av ansökningarna görs av socialchef, biträdande socialchef och enhetschefen för individ- och familjeomsorgen.
  • När 80% av den årliga nettoavkastningen har förbrukats för året meddelas detta och inga fler bidrag delas ut innevarande år.

Blankett

Blankett för ansökan ur Emil Lagerkvists stiftelse (pdf, öppnas i ny flik) Pdf, 67.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka in blanketten

Ansökan skickas till:

Vård- och omsorgsförvaltningen
Södra Drottninggatan 2
911 32, Vännäs

Kontaktperson: Kristine Hansson, tel, 0935-143 15