Landsbygdsutveckling

En levande landsbygd och ett öppet landskap är viktiga delar av den lokala och den regionala utvecklingen och en förutsättning för tillväxten i vår tätortsnära landsbygd.

Umeåregionen ansöker om att bilda nytt leaderområde!

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område.

Genom ett så kallat leaderområde kan föreningar, företag, organisationer och kommuner söka pengar till lokala utvecklingsprojekt.

Strategi för Idériket Umeåregionen 2030

Under våren och sommaren har ett intensivt arbete pågått för att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för Umeåregionens område. Strategin ska spegla områdets behov och möjligheter och fungera som en ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett nytt leaderområde. Totalt har över 260 personer som representerar ideell, privat och offentlig sektor engagerats genom digitala dialoger och enkätundersökningar och på så vis bidragit med kunskap om våra landsbygders och lokalsamhällens utvecklingsmöjligheter.

Det tänkta leaderområdet utgörs av kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå, exklusive Umeå stad. Området har sedan många år hetat ”Leader URnära”, och före det samlades områdets leaderarbete under namnen ”Stad och Land” och ”Stad och land – hand i hand”. Nu bildas Idériket Umeåregionen 2030!

Dina tankar och idéer är viktiga för att säkerställa en kraftfull strategi som bidrar till lokal utveckling i ett underifrånperspektiv. Strategin kommer peka ut inom vilka områden som det går att söka stöd för under åren 2023–2030. Därför är det viktigt att strategin stämmer väl överens med faktiska behov och möjligheter.

Vad händer härnäst?

Efter remissperioden (som pågår till 3 oktober) görs en sammanställning av remissvaren och de revideringsförslag som inkommit. Samverkansgruppen, som består av kommunala tjänstepersoner från de ingående kommunerna samt den ideella föreningen URnära, går därefter igenom sammanställningen inför skrivargruppens justeringar. Det bearbetade förslaget till lokal utvecklingsstrategi skickas slutligen till Jordbruksverket senast den 15 oktober, i samband med ansökan om att bilda ett leaderområde.

Om Jordbruksverket godkänner strategin kommer ett kompletteringsarbete pågå från och med hösten 2021 och under hela 2022. Den nya programperioden startar i januari 2023 och det är först då det blir möjligt att ansöka om utvecklingsprojekt via Idériket Umeåregionen 2030.

Hur fungerar Leader?

Med hjälp av ett leaderområde kan du som har idéer om den lokala utvecklingen av din bygd föra fram dem, engagera dig och söka pengar till utvecklingsprojekt. Det handlar helt enkelt om att utveckla landsbygder och lokalsamhällen utifrån de särskilda förutsättningar som finns just där. Leaderområden finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin tas fram i ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Strategin ska bland annat beskriva vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, skapa nya företag och hur området kan bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

När strategin är framtagen så bildar aktörer från de tre sektorerna en ideell förening för att driva arbetet. Det geografiska område som föreningen arbetar inom kallas för leaderområde. Ett leaderområde får endast omfatta landsbygd, vilket i detta sammanhang definieras som tätorter upp till max 20 000 invånare. I varje leaderområde finns även ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot projektansökningar.

Dokumentation från Workshop om framtidens landsbygder i Umeåregionen

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 erbjuder stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

​Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur, och en modern, attraktiv landsbygd. Landsbygdsprogrammet innehåller företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling.

Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor för hela Sverige i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020. Vi räknar med att programmet kommer att tillföra ca 1,5 miljarder kronor till Västerbottens län under perioden.

Ansök om stöd

Ansök om stöd via e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. För att använda tjänsten behövs en e-legitimation och fullmakt.

Har du en projektidé som passar inom Landsbygdsprogrammet kan du kontakta näringslivsavdelningen för att bolla tankar och idéer.