Kommunfakta och statistik från SCB

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län, ca 30 km väster om Umeå. Kommunen är med 534 km2 till ytan Västerbottens minsta kommun, och med ca. 8900 invånare den fjärde största kommunen i fråga om befolkning.

Ungefär 10 % av kommunens yta brukas som åkermark och 70% som produktiv skogsmark. Kommunen ligger mellan inlandets fjäll- och skogsområde och Umeås kustområde.

Det finns åtta naturreservat i kommunen: Brånsjön, Kronberget, Långsjöberget, Rävahidalen, Starrberget, Trinnan, Vinbäck och Vännforsen.

Ungefär 68 % av befolkningen är bosatta i de två tätorterna Vännäs och Vännäsby, medan 32 % bor i byarna på landsbygden. Sedan 2010 har antalet medborgare i kommunen ökat med mellan 30-60 personer per år (fakta från 2016). Drygt halva befolkningen är under 45 år och närmare en fjärdedel är yngre än 20 år. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt lika i de olika åldersgrupperna. Männen är något överrepresenterade i åldrarna 0-24 år och 45-64 år, medan det är fler kvinnor i åldrarna 25-44 år samt 80 år och äldre.

Arbetstillfällen

Traditionellt har den järnvägsanknutna verksamheten dominerat sysselsättningen i kommunen, men denna har kraftigt minskat under de senaste åren. Vännäs kommun har i dag en mer varierad arbetsmarknad, även om den offentliga sektorn dominerar bilden. Den offentliga sektorn sysselsätter ca. 40% av dagbefolkningen, främst inom sjukvård, omsorg och utbildningsverksamheten. Näst största sektorn är tjänstesektorn som omfattar företagstjänster och handel och sysselsätter sammanlagt 15% av befolkningen.

I kommunen finns 830 registrerade företag. Av dessa är 75% enmansföretagare och bara 0,5% av företagen har fler än 50 anställda. Byggtjänster och tillverkningsindustri samt transportsektorn sysselsätter ca. 11 % vardera. Jord- och skogsbruk svarar för 4 %. Arbetslösheten låg under det första kvartalet 2015 på 5 %.

Statistik från SCB

Varje månad tar SCB fram specifik statistik för landets kommuner. Statistiken innehåller information om den senaste månadens befolkningsförändringar, däribland in- och utflyttning, födda och avlidna, in- och utvandring samt åldersfördelning.

Här nedan visas en sammanfattning av senaste kommunfakta från SCB, för mer information klicka på länkarna i slutet av texten.

Övergripande statistik 2018

Befolkningsutveckling

Senaste kommunfakta för Vännäs som levererats av SCB (aug. 2018) visar att befolkningen i Vännäs kommun ökat med totalt 362 personer mellan åren 2010 och 2017. Den 31 december 2017 bodde 8776 personer i kommunen, varav 4486 boende i Vännäs tätort, 1644 i Vännäsby och 2646 personer boende utanför tätorten. Demografiska förändringar under åren 2010-2017) visar att antalet boende utanför tätorterna ökat med 11 personer samtidigt som antalet boende i Vännäsby ökat med 40 personer och i Vännäs med 311 personer. Andelen kvinnor och män som bodde i Vännäs och Vännäsby tätort under 2017 var jämt fördelad. Utanför tätorten bor det något fler män än kvinnor, 47 procent kvinnor och 53 procent män.

Det har under de senaste 7 åren (sedan 2011) varit ett positivt födelseöverskott, med fler födda än avlidna per år. För 2017 var födelseöverskottet 18 personer.

Under 2017 flyttade totalt 554 personer in till kommunen samtidigt som 492 personer flyttade ut, vilket ger ett positivt flyttningsöverskott på 62 personer för året. I en jämförelse mellan män och kvinnor var flyttningsnettot för kommunen +43 män och +19 kvinnor. Skillnaden ligger i antalet inflyttningar, där man kan se att fler män än kvinnor flyttade till kommunen under året, antalet som flyttade från kommunen var relativt jämt fördelat mellan könen.

53 procent av befolkningen i Vännäs kommun är under 45 år, och en fjärdedel av befolkningen är yngre än 20 år vilket är jämförbart med rikets siffror.

Befolkningsstatistik första halvåret 2018

Folkökning Under första halvåret 2018 ökade befolkningen i kommunen med 4 personer. Detta betyder att det bodde 8780 personer i kommunen den 30 juni 2018 varav 4 481 män och 4 299 kvinnor.

Födelsetal Antalet levande födda var totalt 51 personer och antalet avlidna var 55 personer, vilket ger ett födelseunderskott på 4 personer under perioden.

Inrikesflyttningar
Under perioden flyttade 235 personer in till Vännäs kommun, medan 255 personer flyttade ut till andra kommuner i landet. Det ger ett inflyttningsunderskott på 20 personer.

Invandring/utvandring Under första halvåret 2018 invandrade 34 medan 7 personer utvandrade. Detta ger ett invandringsöverskott på 27 personer.

Se månadsstatistiken för januari-juni 2018 i pdfPDF

Arbetstillfällen* och företagande

Den största näringsgrenen i kommunen är vård och omsorg, det är också den näringen där flest kvinnor arbetar i kommunen. Den näst största näringsgrenen är utbildning, även den näringsgrenen är överrepresenterad av kvinnor. På tredje och fjärde plats hamnar, byggverksamhet och tillverkning & utvinning, två näringsgrenar som består till största del av män. Tätt därefter kommer handel på en femte plats. Det är också fler män än kvinnor som är egen företagare eller företagare i eget AB.

I listan över de 20 vanligaste yrkena i kommunen under 2016 så är topp 5;

  1. Skötare, vårdare, personliga assistenter m.fl. 8%
  2. Grundskollärare, fritidspedagoger och förskolelärare 8%
  3. Vårdbiträden 5%
  4. Butikspersonal 5%
  5. Lastbils- och bussförare 4%

Medelinkomsten i kommunen är totalt 301 000 kr/år, för män är denna siffra 336 000 kr och för kvinnor 265 000 kr/år. Medelinkomsten i riket är något högre än i kommunen, totalt 314 000 kr/år, för män 349 000 och för kvinnor 278 000 kr/år. Medianinkomsten var under 2016 högst i för männen i Vännäsby; 367 300 kr/år, lägst medianinkomst har kvinnorna boende i Vännäs tätort som under samma år hade en medianinkomst på 259 400 kr/år.

Pendling

Under 2016 så pendlade totalt 535 män och 351 kvinnor in till kommunen, samtidigt som 1231 män och 890 kvinnor pendlade ut från kommunen. Av de som pendlade in till kommunen så kom 834 personer in från andra kommuner i länet samtidigt som 52 personer pendlade in till Vännäs från andra län.

Verksamhetskostnader

De kommunala verksamheter som år 2016 hade de högsta kostnaderna i Vännäs, räknat i kronor per invånare, var äldre- och funktionshindrade, utbildning, särskilt riktade insatser samt förskola och barnomsorg. Vid en jämförelse kan man konstatera att det ser ungefär likadant ut i landets övriga kommuner, kostnaderna för äldre- och funktionshindrade samt för utbildning är dock relativt högre i kommunen än i genomsnittet för riket.

För mer information och statistik om Vännäs kommunfakta, se pdf-filerna nedan.

Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB, www.scb.se

*All statistik som redovisas om arbetstillfällen i denna text avser så kallad dagbefolkning. Det vill säga personer som arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen. Mer utförlig statistik, fördelad på både dag- och nattbefolkning, finns i pdf-filerna.


Kontakt

Kommunledningskontoret har hand om kommunens statistikförsörjning. Detta innebär bland annat beställningar och övriga kontakter med Statistiska Centralbyrån (SCB) och andra uppgiftslämnare, samt presentation av statistik.

Få statistiken via e-post

Du som är intresserad av kommunstatistiken kan få den skickad till dig via e-post.