Öppna nämndssammanträden

Kommunfullmäktige har gett kommunens nämnder rätt att ha sammanträden där allmänheten får vara åhörare. Kommunstyrelsen tillåter allmänheten närvara på sina sammanträden. Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten.

Enkla regler för åhörarna

  • Åhöraren har ingen yttranderätt på sammanträdet utan får enbart lyssna. Detta gäller även om ärendet rör eller påverkar åhöraren
  • Åhöraren får inte heller delta i beslutet eller kommentera det.

Myndighetsutövning

Om nämnden ska behandla ett ärende som är myndighetsutövning mot enskild eller om ärendet är sekretessbelagt, får allmänheten inte delta i sammanträdet. Allmänheten måste då lämna sammanträdeslokalen. Nämndens ordförande ansvarar för information till allmänheten när den av dessa skäl måste lämna sammanträdet.

Ärendelista

En lista över vilka ärenden som behandlas på varje sammanträde går att få via respektive nämnds förvaltning.