Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Den politiska styrningen

Kommunen styrs av politiker som är valda av medborgarna. Politikerna i kommunen kallas även för förtroendevalda. Politiken är indelade i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Det är Kommunstyrelsen och nämnderna som styr över kommunens förvaltningar. Läs mer om förvaltningarna under sidan Kommunens förvaltningar och bolag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget, taxor och avgifter samt vilken skatt som kommunmedborgarna ska betala.

I Vännäs kommun består kommunfullmäktige av 31 st ledamöter. Kommunfullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna vart fjärde år. De är så kallat förtroendevalda. Platserna i fullmäktige fördelas mellan de politiska partierna enligt resultatet i kommunvalet.

Kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse samt vilka nämnder som ska finnas. De väljer även vilka politiker som ska sitta i nämnderna.

Frågor och interpellationer i fullmäktige

Om en ledamot vill följa upp ett ärende eller få en sakupplysning kan hen ställa en fråga eller en interpellation till något av kommunalråden eller till en ordförande i en nämnd. Vid en fråga är det bara den tillfrågade personen som får svara. En interpellation är avsedd att initiera en debatt i fullmäktige och bör röra angelägenheter av större intresse för kommunen. Frågor och interpellationer får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. De ska lämnas in skriftligt i förväg. Varken frågor eller interpellationer leder till några beslut av fullmäktige.

Motion i fullmäktige

Ett skriftlig förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder en motion fram till ett beslut. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan lämnas till kommunstyrelsen, som ser till att frågan/ärendet bereds i nämnd eller styrelse och tas upp i kommunstyrelsen innan det kommer tillbaka till fullmäktige. Beslut utifrån en motion ska fattas inom ett år efter att motionen har väckts.

Allmänhetens frågestund

I inledningen av varje kommunfullmäktigesammanträde finns det möjlighet för dig som boende i kommunen att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige. Du kan lämna in din fråga i förväg eller ställa den muntligen under frågestunden.

Om du vill får du närvara när din fråga tas upp i sammanträdet. Du har inte någon rätt att yttra dig på sammanträdet om inte ordförande ber dig svara på något i anledning av en fråga du ställt.

Det finns regler upprättade för vad som gäller för dig som vill ställa en fråga till kommunfullmäktige. Kontakta kommunen om du har frågor om allmänhetens frågestund och vilka regler som gäller.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är den övergripande kommunala nämnden. I Vännäs kommun består nämnden av elva ledamöter som bereder ärenden till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen är bland annat ansvariga för ekonomi, planering, tekniska driftfrågor, bygg- och anläggning, personalfrågor och turism. Uppdraget innebär att verkställa de beslut som kommunfullmäktige tar.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders samt kommunala bolags verksamhet. Vilket ansvarsområde som styrelsen har framgår i styrelsens reglemente. Kommunfullmäktige kan uppdra (delegera) till kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa ärenden. Detta framgår av fullmäktiges delegationsordning.

Tjänsteperson eller förtroendevald

Nämnderna kan uppdraga (delegera) till en ledamot eller till en tjänsteman att fatta beslut i vissa typer av ärenden. Detta framgår av den delegationsordning som ska finnas för varje förvaltning. Brådskande ärenden får delegeras till förtroendevalda.

Nämnderna

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Nämndernas viktigaste uppgift är att “bryta ner” de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska ingå i dessa. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för. I vissa lagar är det dock bestämt att en viss nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

Varje kommun måste enligt lag ha en kommunstyrelse och en valnämnd. Valnämnden är aktiv i samband med allmänna val, EU-val, folkomröstningar med mera.

Övriga nämnder är frivilliga, men någon nämnd måste behandla frågor inom till exempel skola och vård- och omsorg. Det måste även finnas en nämnd, kommunegen eller kommungemensam som beslutar och övervakar till exempel tillsyn, bygglov med mera. I Vännäs sköts detta av plan- och miljönämnden. Liljaskolans styrelse ansvarar för gymnasieskolan Liljaskolan.

Vännäs kommun har sex nämnder:

 • kommunstyrelsen,
 • barn- och utbildningsnämnden,
 • vård- och omsorgsnämnden,
 • plan- och miljönämnden,
 • Liljaskolans styrelse samt
 • valnämnden.

Ärenden till politiken

De frågor som politiken hanterar har samlingsnamnet ärenden. Läs mer om hur den politiska ärendehanteringen fungerar här nedan.

Hur hanterar kommunen ett ärende?

Här kan du läsa om vad som händer innan politikerna kan fatta beslut i en fråga.

Exempel:

 1. En fritidspolitiker skriver en motion och föreslår att det ska byggas en ny lekplats i kommunen.

 2. Ärendet registreras (diarieförs), vilket innebär att ärendet stämplas med dagens datum och får ett diarienummer för att underlätta sökning av ärendet.

 3. Ärendet bereds, det till säga, ett underlag för beslut tas fram. Underlaget tas fram av tjänstemän vid de verksamheter där kompetensen finns. Underlaget tar hänsyn till exempelvis lagstiftning, utredningar och fackliga regler. Tjänstemännen skriver ett förslag till beslut och ärendet behandlas sedan i något av nämndernas eller kommunstyrelsen arbetsutskott. Politikerna bestämmer själv om de vill följa tjänstemannens förslag eller inte.

 4. När ärendet behandlas i arbetsutskottet föreslår politikerna bifall eller avslag till förslaget, de säger om det tycker att förslaget ska genomföras eller inte. Efter att arbetsutskottet har tagit beslut tas motionen upp i nämnd eller kommunstyrelse.

 5. Nämnden tar upp ärendet och precis som i arbetsutskottet tas ett beslut om de tycker att förslaget ska genomföras eller inte.

 6. Motionen behandlas i kommunfullmäktige, där det kan bli debatt om innehåll i och syfte med motionen/förslget. Det kan också bli aktuellt med omröstning (votering). Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen får exempelvis samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se till att den nya lekplatsen byggs.

Alla ärenden beslutas inte i kommunfullmäktige

Vissa typer av ärenden måste tas upp i kommunfullmäktige medan vissa ärenden stannar antingen hos kommunstyrelsen eller hos den berörda nämnden.

Kommunfullmäktige beslutar i följande ärenden:

 • Mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna
 • Budget
 • Skattesats
 • Årsredovninsg
 • Taxor och avgifter
 • Större investeringar
 • Folkomröstning
 • Motioner
 • Andra frågor av övergripande art.
 • Frågor som inte är av övergripande slag kan oftast tas i antingen nämnden eller hos kommunstyrelsen.