Rådgivande organ

I Vännäs kommun finns ett folkhälsoråd samt ett forum för funktionshindrade- och pensionärer som även det i många avseenden fungerar som ett kommunalt råd.

Läs mer om rådens verksamhet nedan. För ytterligare information om sammanträdena, kontakta kommunen genom vannas.kommun@vannas.se eller kommunväxeln.

Folkhälsorådet

Folkhälsorådets arbete handlar om att informera och på olika sätt stimulera aktörer inom kommunen till ett folkhälsofrämjande synsätt.

Detta förväntas leda till att de åtgärder som som krävs för ett skapande och bibehållande av en god hälsa bland befolkningen skall hanteras på ett optimalt sätt. Rådet ska utgöra navet i kommunens folkhälsoarbete.

Mer om rådet:

Rådet består av företrädare för de olika nämnderna i kommunen samt företrädare för landstinget och Vännäs Vårdcentral - såväl förtroendevalda som anställda. Även andra aktörer som studieförbunden, föreningar och kyrkorna bjuds in till folkhälsorådets möten.

Ordförande
Henric Jakobsson
Skicka e-post till Henric

Sekreterare
Angelie Persson
Skicka e-post till Angelie


Näringslivsråd

Som en del i arbetet med att främja företagsklimat och få förståelse för olika aktörers villkor finns ett näringslivsråd i Vännäs. Vid rådets sammanträden diskuterar deltagarna både strategiska utvecklingsfrågor samt ibland direkta operativa åtgärder.

I Näringslivsrådet deltar kommunens kommunal- och oppositionsråd, tjänstepersoner från olika förvaltningar och Liljaskolans gymnasium. Från näringslivet deltar representanter för Företagarna, Handel, LRF, Handelsbanken, Swedbank och Vännäs Fastigheter AB.

Sammankallande
Christin Westman
Skicka e-post till Christin


Funktionshindrades och pensionärers råd

Funktionshindrades och pensionärers råd (FPR) är en mötesplats där kommunen och de berörda organisationerna kan utbyta kunskaper och erfarenheter.

Förutom representanter för handikapp- och pensionärsorganisationerna deltar tjänstemän, nämndernas presidier samt en representant för Vännäs vårdcentral.

Ordförande
Anna Frej
Skicka e-post till Anna


Vännäs landsbygdsråd

Vännäs Landsbygdsråd är en ideell förening som ska verka för en utveckling av landsbygden i kommunen. Vännäs Landsbygdsråd ska vara byarnas språkrör gentemot Vännäs kommun och övriga myndigheter.

Rådet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, ska aktivt arbeta för ökad samverkan mellan byarna. Landsbygdsrådet fungerar som remissinstans gentemot kommunen i viktiga frågor.

Vännäs Landsbygdsråd håller regelbundna möten dit alla som har intresse för landsbygdsutveckling är välkomna. Där diskuteras aktuella frågor, kommande arrangemang och projekt. Föreningen har varit projektägare för att antal projekt under den period de varit verksamma.Personer från Landsbygdsrådet sitter också med i en rad olika utvecklingsgrupper ino såväl kommunen som regionen, länet och nationen. Detta för att få en så bred förankring och informationsstrudning som möjligt. I samband med årsmötet under fastställs varje år en verksamhetsplan för det kommande året.

Till landsbygdsrådets Facebooksida Länk till annan webbplats.