Revision och granskning

Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av fullmäktige. Revisorernas uppdrag är reglerat i kommunallagen och preciserat i ett reglemente som kommunfullmäktige har fastställt.

Revisorerna är i sin granskning oberoende i förhållande till styrelser och nämnder. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt, men i samarbete med övriga revisorer.

Till sin hjälp anlitar kommunrevisionen ett sakkunnigt biträde, en auktoriserad och gärna certifierade yrkesrevisorer. För närvarande är det revisionsbyrån EY. Det sakkunniga biträdet deltar i det löpande arbetet och genomför granskningsinsatser enligt den revisionsplan som revisorerna årligen upprättar.

Vad revisorerna gör

Enligt kommunallagen ska revisorerna varje år granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsernas och nämndernas verksamhetsområden. Det sker enligt god revisionssed.

Gå till ssuu:s information om god revisionssed (länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Revisorerna ska granska:

  • om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
  • om räkenskaperna är rättvisande.
  • om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningsarbetet ska genomföras på ett självständigt, objektivt och opartiskt sätt och utan partipolitiska förtecken.

Så fungerar granskningarna

Revisorerna genomför årligen tre typer av granskningar: grundläggande granskning, fördjupade granskningar samt granskning av delårsrapport och årsredovisning.

Den grundläggande granskningen görs av samtliga styrelser och nämnder. Det är en översiktlig granskning för att bedöma om styrelser och nämnder skapat tillräckliga förutsättningar för styrning, ledning och kontroll av sina verksamheter. Även måluppfyllelse ska bedömas.

Fördjupade granskningar görs i de delar där den grundläggande granskningen inte bedöms vara tillräcklig och där det bedöms finnas risker.

Granskningen av delårsrapport och årsredovisning görs för att bedöma om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Då stäms också av om av fullmäktiges uppställda mål för god ekonomisk hushållning är uppfyllda.

Till grund för revisorernas arbete ligger en riskanalys som tas fram inför varje nytt granskningsår.

Diagram över revisorernas arbete

Ansvarsprövning

I slutet av året gör revisorerna en sammanfattande analys av sina iakttagelser under året. Utifrån den bedöms om verksamheten bedrivits ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande. Detta sammanfattas i en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen ligger sedan till grund för revisorernas förslag till kommunfullmäktige inför den årliga, slutliga ansvarsprövningen av styrelser och nämnder.

Granskningsrapporter

Genomförda granskningar redovisas i rapporter som diskuteras och överlämnas för åtgärd till berörd(a) styrelse eller nämnd(er). Rapporterna tillställs kommunfullmäktige och icke sekretessbelagda rapporter är anslagna under rubriken "Ta del av revisionens rapporter".

Samtliga granskningsrapporter som upprättas under året återfinns här nedan. För varje granskning upprättas också en kortPM som beskriver de viktigaste iakttagelserna i granskningen.

Kommunala bolag

För granskningen av de kommunala bolagen utser fullmäktige lekmannarevisorer. Granskningen av bolagen genomförs på likartat sätt som granskningen av styrelser och nämnder. Lekmannarevisorernas uppdrag regleras, utöver kommunallagen och revisorernas reglemente, även av aktiebolagslagen (ABL). Granskningen omfattar dock inte granskning av räkenskaperna. Det görs av en auktoriserad revisor. Lekmannarevisorn uttalar sig inte heller i ansvarsfrågan. Hur ansvaret är fördelat mellan lekmannarevisorn och den auktoriserade revisorn beskrivs översiktligt av bilden ovan.

Ta del av revisionens rapporter

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Reglemente för Vännäs kommuns revisorer

Revisionens roll, uppdrag och organisation


§1 Revisionens roll och uppdrag
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik. Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och utveckling.

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll.

Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen – med granskningsrapporter och revisionsberättelser.

§ 2 Revisionens formella reglering
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer till exempel stiftelselagen.

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (SKR).

§ 3 Revisorernas antal och organisering
Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Av dessa fem ska minst tre vara valda från den politiska minoriteten i fullmäktige.

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice ordförande. Fullmäktige utser ordförande från minoriteten. Rollen är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.

§ 4 Lekmannarevisorer i kommunens företag
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige minst en lekmannarevisor och suppleant till kommunens helägda aktiebolag.

§ 5 Uppdragstid
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

§ 6 Sakkunniga biträden
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.

Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för upphandlingar. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.

Bestämmelserna i lag om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.

Revisorernas arbetsformer


§ 7 Revisionernas sammankomster och sammanträden
Revisionens ordförande kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för mötet.

Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.

Revisor får delta i sammankomst eller sammanträde på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.

§ 8 Minnesanteckningar
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

§ 9 Revisorernas förvaltningsbeslut
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.

§ 10 Protokoll
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska direktjusteras. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

§ 11 Skrivelse från revisorerna
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden samt ytterligare en person som revisorerna utser.

§ 12 Revisorernas initiativrätt
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.

§ 13 Personuppgiftsansvar
Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud. Revisorerna kan välja att utse samma dataskyddsombud som kommunen i övrigt har.

§ 14 Revisorernas arkiv
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.

Revisorernas rapportering

§ 15 Obligatorisk rapportering
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

§ 16 Löpande rapportering till fullmäktige
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar minst två gånger per år.

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

Revisionen deltar på varje ordinarie kommunfullmäktige och informerar om aktuella revisioner samt besvarar frågor. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

§ 17 Uttalande om delårsrapport
Revisorernas uttalande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till fullmäktige senast 2 veckor efter det att styrelsen överlämnat delårsredovisningen till fullmäktige och revisorerna.

§ 18 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast 3 veckor efter det att styrelsen överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna.

Till revisionsberättelsen bifogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning

§ 19 Granskningsrapporter
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

Revisorernas ekonomi


§ 20 Beredning av revisorernas budget
Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast.

§ 21 Lekmannarevisorernas budget
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen.

§ 22 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den/de som fullmäktiges presidium utser. Fullmäktiges presidium kan även välja att själva genomföra granskningen. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

Kontaktuppgifter till revisorerna

Fullmäktige i Vännäs har bestämt att revisionen för innevarande mandatperiod ska bestå av fem ledamöter och ha omvänd majoritet, dvs tre ledamöter från oppositionspartierna - varav en utses till ordförande - och två från majoritetspartierna där en väljs som vice ordförande.

Vill du komma i kontakt med kommunrevisionen kan du kontakta oss via e-post eller telefon.

Gemensam e-postlåda

Skicka e-post till oss via vår gemensamma e-postadress

Kommunrevisorerna 2023-2026

Ordförande
Jan-Olof Bingebo, C
Tel: 070- 302 91 26
Skicka e-post till Jan-Olof

Vice ordförande
Kjell Moberg, S
Tel: 070-51 05 163
Skicka e-post till Kjell

Övriga revisorer

Elisabeth Åkerlund, C
Skicka e-post till Elisabeth

Johan Söderling, S
Skicka e-post till Johan

Åke Sandström, C
Tel: 070-343 96 15
Skicka e-post till Åke

Lekmannarevisorer 2019-2022

Av fullmäktige valda för perioden är i Vännäs Fastigheter AB samt för Älvdala Fastigheter AB:

Ordinarie
Jan-Olof Bingebo, C

Ersättare
Kjell Moberg, S