Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Sveriges jämställdhetspolitik har sex delmål, varav ett är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexualiserat, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor.

Kampanjer mot våld

#Orangetheworld
Den 25 november infaller internationella dagen mot våld mot kvinnor. En dag som världen över även är känd som Orange day. Kända byggnader lyser upp i orange och människor manifesterar på olika sätt mot det könsbaserade våldet.

Dagen markerar starten på FN:s årliga kampanj ”16 dagar av aktivism mot könsbaserat våld” och valet av just orange motiveras med att det är en ljus och optimistisk färg, egenskaper som passar för att representera en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

BRYDIG.NU - Våld startar alltid med kontroll
Kampanjen BRYDIG.NU är ett samarbete mellan Umeå Kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Centrum mot våld Umeå och Centrum mot våld Skellefteå. Syftet är att uppmana till engagemang, öppna upp för dialog och visa att det går att göra skillnad genom att agera på tidiga tecken som kontroll och hot.

Kampanjen består av informationsfilmer, affischer och en informationssida, brydig.nu, där information finns om tidiga tecken att vara uppmärksamma på om att en person i din närhet utsätter sin partner, eller blir utsatt av sin partner, för kontroll och våld, samt kontaktinformation för att få hjälp och stöd.