Minoriteter och minoritetsspråk

Lagen om Nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela landet för samtliga nationella minoriteter. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

I denna nya lag ingår bestämmelser om förvaltningsområden. Då Vännäs kommun inte är något förvaltningsområde gäller grundskyddet för minoriteter inom Vännäs kommun.

Grundskydd

Det så kallade grundskyddet innebär bland annat att:

  • förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs
  • det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
  • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt
  • förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor

Källa: minoritet.se, Sametinget, Länsstyrelsen i Stockholms län