Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Kommunfakta och statistik

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län, ca 30 km väster om Umeå. Kommunen är med 534 km2 till ytan Västerbottens minsta kommun, och med drygt 9000 invånare den fjärde största kommunen i fråga om befolkning.

Ungefär 10 % av kommunens yta brukas som åkermark och 70% som produktiv skogsmark. Kommunen ligger mellan inlandets fjäll- och skogsområde och Umeås kustområde.

Det finns tio naturreservat i kommunen: Brånsjön, Kronberget, Långberget, Långsjöberget, Orrböle, Rävahidalen, Starrberget, Trinnan, Vinbäck och Vännforsen.

Befolkning

Vännäs kommun har drygt 9000 invånare och sedan 2010 en stadig befolkningstillväxt. I genomsnitt har befolkningen ökat med ungefär 60 personer varje år. Ungefär 70% av befolkningen är bosatta i de två tätorterna Vännäs och Vännäsby. Det är framför allt i tätorterna och till viss del i Tväråbäcksbygden som befolkningen ökar.

Att befolkningen ökar beror mest på att fler flyttar in till kommunen än ut. En annan bidragande orsak är att det föds fler än det dör i kommunen. Drygt halva befolkningen är under 45 år och en fjärdedel är yngre än 20 år.

Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt lika i de olika åldersgrupperna. Männen är något överrepresenterade i åldrarna 0-24 år medan det finns klart fler kvinnor än män som är äldre än 75 år.

Arbetsmarknad

Traditionellt har den järnvägsanknutna verksamheten dominerat sysselsättningen i kommunen, men denna har kraftigt minskat under de senaste åren. Vännäs kommun har i dag en mer varierad arbetsmarknad, även om den offentliga sektorn dominerar bilden. Den offentliga sektorn sysselsätter ca. 40% av dagbefolkningen, främst inom sjukvård, omsorg och utbildningsverksamheten. Näst största sektorn är tjänstesektorn som omfattar företagstjänster och handel och sysselsätter sammanlagt 15% av befolkningen.

Kommunen är en pendlingskommun med omfattande pendling både in och ut från kommunen, framför allt till och från Umeå kommun. Drygt hälften av Vännäs invånare som har ett arbete pendlar till en annan kommun. En tredjedel av de som arbetar i Vännäs kommun bor utanför kommunen.

I kommunen finns över 800 registrerade företag. Av dessa är ungefär 75% enmansföretagare och bara 0,5% av företagen har fler än 50 anställda. Byggtjänster och tillverkningsindustri samt transportsektorn sysselsätter ca. 11 % vardera. Jord- och skogsbruk svarar för 4 %. Arbetslösheten låg under det första kvartalet 2015 på 5 %.

Statistik från SCB

För att se övergripande statistik för Vännäs kommun och jämföra med andra kommuner kan du använda SCBs tjänst Kommuner i siffror. Länk finns längst ned på sidan.

Varje månad tar SCB fram befolkningsstatistik för landets kommuner. Statistiken innehåller information om den senaste månadens befolkningsförändringar, däribland in- och utflyttning, födda och avlidna, in- och utvandring samt åldersfördelning. Du kan ta del av den statistiken i statistikdatabasen, även den länken finns i slutet av sidan.

Kommunen har även tillgång till mer detaljerad statistik som följer befolkningsutvecklingen på delområden, exempelvis Vännäsby eller Pengsjö. Hör av dig till kommunstyrelseförvaltningen om du vill ta del av den informationen!