Kommunens kvalitet i korthet

SKL gör årligen undersökningar (höst) av kommunens kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.

Syftet med Kommunens Kvalitet i korthet är att:

  • kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller
  • kommunen vill föra en dialog kring resultaten med medborgarna
  • använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen

Undersökningen kommer att genomföras årligen för att vi ska kunna följa utvecklingen från år till år. De områden där vi har lågt resultat kommer att undersökas närmare för eventuella åtgärdsplaner.

Undersökningen ger oss en möjlighet att jämföra Vännäs kommuns resultat med andra kommuners resultat. På så sätt får vi bra insikt i områden där vi måste utveckla vårt arbete för att nå bättre resultat. Resultatet av undersökningen används bland annat som ett underlag i budgetarbetet. Det är också ett material som ska användas i förvaltningarnas verksamhetsplanering.