Lämna medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Vännäs kommun har rätt att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslaget ska handla om en kommunal angelägenhet, det vill säga, någonting inom kommunens ansvarsområde.

Att tänka på när du lämnar in ett medborgarförslag

  • Namn och adress på förslagsgivaren ska alltid tydligt framgå. Du får även lämna e-post och telefonnummer om du vill.
  • Ett medborgarförslag kan lämnas in av en eller av flera personer. Alla personer måste vara folkbokförda i Vännäs kommun.
  • Ett medborgarförslag ska bara handla om ett och samma ämne/område. Du kan lämna in flera förslag om du har förslag som rör olika ämnen/områden.
  • Förslaget ska handla om något som kommunen beslutar över.
  • Medborgarförslaget får inte heller röra myndighetsutövning mot enskild och får ej ha odemokratisk eller rasistisk innebörd.
  • För att förslaget ska vara lätt att utreda är det viktigt att det är tydligt och lättbegripligt skrivet. Det bör utmynna i ett väl beskrivet konkret förslag.

Så lämnar du in ditt medborgarförslag

Du kan välja att skicka in ditt medborgarförslag digitalt via e-tjänst eller via vanlig post. Förslag via post kan du lägga direkt i Vännäs kommuns brevlåda på Medborgarhuset.

Skicka in digitalt via e-tjänst

För att skicka in medborgarförslag via e-tjänst behöver du logga in med bankID. Klicka dig vidare till tjänsten via länken längst ned på sidan.

Skicka med post

Om du postar ditt medborgarförslag, uppge följande adress på kuvertet:

Medborgarförslag
Vännäs kommunfullmäktige
911 81 Vännäs

Vad händer med förslaget sedan?

Ett inlämnat medborgarförslag blir en offentlig handling och registreras i kommunens register. Vem som helst har rätt att begära att få ta del av det. Det går inte att förhindra detta genom att skriva "hemligt" eller "sekretess" på medborgarförslaget.

Om förslaget är svårbegripligt kan den som har lämnat in förslaget bli kontaktad för eventuella kompletteringar eller förtydliganden.

Ett medborgarförslag väcks i kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som beslutar om medborgarförslaget får ställas (om det ska utredas och beslutas). Förslaget skickas till den nämnd vars område det tillhör. Nämnden utreder och beslutar i ärendet. Nämnden måste sedan delge kommunfullmäktige hur man beslutade om förslaget. Nämnden ska också delge den som lämnat in förslaget hur man beslutat. De flesta förslag hamnar hos kommunstyrelsen då de täcker områden inom både samhällsbyggnadsförvaltningen samt allmänna områden.

Den som har lämnat in medborgarförslaget har ingen rätt att inför fullmäktige berätta om det. För att undvika misstolkning av förslaget är det därför viktigt att det är tydligt.

Vännäs kommun har som målsättning att ett inlämnat medborgarförslag ska utredas färdigt inom ett år.

Ett medborgarförslag kan återkallas av den som har lämnat in det, om det görs innan beslut fattats av berörd nämnd.