SCB:s medborgarundersökning

Vad tycker kommuninvånare om sin kommun? I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande.

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i medborgarundersökningen. 253 av Sveriges kommuner har deltagit någon gång hittills och 189 av dessa mer än en gång. Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter finns för jämförelser med andra kommuner.

I Vännäs kommun och i andra små kommuner, skickades enkäten till ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år.

Pappers- och webbenkät

Insamlingen genomförs med en pappers- och webbenkät. Varje kommun som deltar i undersökningen får en egen analysrapport. I rapporten redovisas kommunens egna resultat samt jämförelser med samtliga deltagande kommuner och även jämförelser med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

Resultat från tidigare medborgarundersökningar

Här hittar du tidigare resultat för Vännäs kommun i SCB's medborgarundersökning. Vännäs kommun deltar inte varje år, men resultat finns från bland annat 2019, 2021 och 2023.

I enkäten har medborgarna på en 10-gradig skala fått ange vad de tycker om kommunen och dess verksamheter i förhållande till 3 olika områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva i.
  • Kommunens verksamheter.
  • Medborgarnas inflytande i kommunen.

Resultat 2023

376 personer svarade på medborgarundersökningen 2023. En majoritet av de svarande tycker att Vännäs är en bra plats att bo och leva på. På samtliga områden där det finns en statistiskt säkerställd skillnad har kommunens resultat förbättrats år 2023 jämfört med år 2021.

Resultat 2021

398 personer svarade på 2021 års medborgarundersökning. Av de svarande var personer över 65 år mest nöjda med kommunen, oberoende av fråga!

Resultat 2019

De övergripande resultaten är glädjande för kommunen. I jämförelse både med samtliga kommuner och andra kommuner med färre än 10 000 invånare finns det inget frågeområde där Vännäs kommun får ett betyg som ligger under genomsnittet.

Även i en jämförelse med kommunens tidigare resultat ges en positiv bild. Det finns inget område som har en statistiskt säkerställd försämring från 2017.

På flera områden har kommunen däremot förbättrat sina resultat jämfört med både 2017 och 2014.

Resultat 2017

Vännäs kommuns invånare är mer eller lika nöjda som genomsnittet för de 131 kommuner som deltagit i undersökningen. Mest positiva är medborgarna i frågor kopplade till hur det är att bo och leva i Vännäs kommun.

Vad gäller kommunen som en plats att bo och leva i får Vännäs kommun generellt sett ett högre betyg än genomsnittet för de 131 kommuner som deltog i undersökningen 2017. Resultatet visar även att Vännäsborna är mer nöjda än genomsnittet vad gäller arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, kommunikationer, kommersiellt utbud och trygghet.

54 % av medborgarna i Vännäs kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen vilket är en ökning sedan 2014. Resultatet visar att Vännäs kommuns förbättringsområden vad gäller kommunen som en plats att bo och leva i handlar om fritidsmöjligheter och bostäder.

Kommunens verksamheter 2017

Vad gäller hur medborgarna i Vännäs kommun ser på kommunens verksamheter ligger Vännäs på samma nivå som genomsnittet för samtliga 131 kommuner som deltog i undersökningen.

Resultatet visar att medborgarna är nöjda med verksamheten vad gäller gång- och cykelvägar, idrotts- och motionsanläggningar, kultur och renhållning. Vännäs kommun får högre betyg än genomsnittet vad gäller verksamheterna förskolan, grundskolan, räddningstjänsten samt vatten och avlopp.

Resultatet visar att personer som har haft kontakt med någon politiker de senaste 2 åren tenderar ge högre betyg gällande kontakt, information, påverkan och förtroende jämfört med de som inte haft kontakt med någon politiker de senaste 2 åren.

Läs hela resultatet för 2017 här:

Resultat 2014

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på blev 60 (av 100), betyget för kommunens verksamheter blev 54 och möjligheterna till inflytande på kommunala beslut fick det totala betyget 40.

Mest nöjda är medborgarna med vatten och avlopp, räddningstjänst, utbildningsmöjligheterna och tryggheten. Några av de områden medborgarna är mindre nöjda med är möjligheten till påverkan på kommunala beslut, tillgången till bostäder samt gator och vägar. Kvinnorna är generellt nöjdare än männen, och medborgare i de äldre åldersgrupperna är mer nöjda än de yngre.

Vid en jämförelse med 20 kommuner som alla har färre än 10 000 invånare framgår att Vännäs ligger ungefär lika eller över genomsnittet på de flesta områden. Det är endast i frågan om bostäder som betyget för Vännäs är klart lägre än genomsnittet. Också i jämförelse med samtliga deltagande kommuner (hösten 2013 och våren 2014) står sig Vännäs resultat bra.

Resultat 2010

I Vännäs kommun genomfördes undersökningen hösten 2010. Ett urval på 500 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 58 procent enkäten.

Resultatet var positivt inom alla de områden som mättes.