Lämna medborgarförslag

Lyssna

Möjligheten för kommunbor att lämna in medborgarförslag till kommunen har tillkommit för att utöka och fördjupa den kommunala demokratin.

Medborgarförslag kräver oftast en lång process. Har du ett enkelt förslag eller åtgärd, vänd dig i första hand till ansvarig tjänsteman genom fornamn.efternamn@vannas.se. Vet du inte vem du ska vända dig till, skicka till kommunens officiella brevlåda vannas.kommun@vannas.se eller ring vår växel på tel. 0935-140 00.

För kommunmedborgare

Alla som är folkbokförda i Vännäs kommun har rätt att lämna in ett eller flera medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Förslagets innehåll och utformning

Förslaget ska handla om en kommunal angelägenhet, det vill säga, någonting inom kommunens ansvarsområde. Förslaget bör alltså inte handla om exempelvis utrikespolitik, då utrikespolitik inte är en fråga för enskilda kommuner. Medborgarförslaget får inte heller röra myndighetsutövning mot enskild och får ej ha odemokratisk eller rasistisk innebörd.

För att förslaget ska vara lätt att utreda är det viktigt att det är tydligt och lättbegripligt skrivet. Det bör utmynna i ett väl beskrivet konkret förslag. Tänk på att motivera förslaget för att den som utreder det ska förstå vad du menar.

Att tänka på när du lämnar in ett medborgarförslag

  • Namn och adress på förslagsgivaren ska alltid tydligt framgå. Vill du får du även lämna e-post och telefonnummer för eventuell kommunikation.
  • Ett medborgarförslag kan lämnas in av en eller av flera personer. Alla personer måste vara folkbokförda i Vännäs kommun.
  • Ett medborgarförslag ska bara innehålla ett ämne. Du kan lämna in flera förslag om du har flera ämnen.


Blankett för medborgarförslag

Här hittar du blanketten för medborgarförslag (länk, öppnas i nytt fönster)

Du kan skicka in ditt förslag direkt via internet eller hämta en blankett i receptionen på Medborgarhuset. Du kan även skriva ditt medborgarförslag på ett vanligt papper.

Lämna in förslaget

Förslag kan lämnas in direkt till kommunens brevlåda på Medborgarhuset. Förslag kan också skickas via post med följande adress:

Medborgarförslag
Vännäs kommunfullmäktige
911 81 Vännäs

Förslaget kan även skickas in via blanketten, se ovan, eller via kommunens officiella e-postadress vannas.kommun@vannas.se  ange då ordet medborgarförslag i ämnesraden.

 

Vad händer med förslaget?

Ett inlämnat medborgarförslag  blir en offentlig handling och registreras i kommunens register. Vem som helst har rätt att begära att få ta del av det. Det går inte att förhindra detta genom att skriva "hemligt" eller "sekretess" på medborgarförslaget.

Om förslaget är svårbegripligt kan den som har lämnat in förslaget bli kontaktad för eventuella kompletteringar eller förtydliganden.

Ett medborgarförslag väcks i kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som beslutar om medborgarförslaget får ställas (om det ska utredas och beslutas). Förslaget skickas till den nämnd vars område det tillhör. Nämnden utreder och beslutar i ärendet. Nämnden måste sedan delge kommunfullmäktige hur man beslutade om förslaget. Nämnden ska också delge den som lämnat in förslaget hur man beslutat. De flesta förslag hamnar hos kommunstyrelsen då de täcker områden inom både samhällsbyggnadsförvaltningen samt allmänna områden.

Den som har lämnat in medborgarförslaget har ingen rätt att inför fullmäktige berätta om det. För att undvika misstolkning av förslaget är det därför viktigt att det är tydligt.

Vännäs kommun har som målsättning att ett inlämnat medborgarförslag ska utredas färdigt inom ett år.

Ett medborgarförslag kan återkallas av den som har lämnat in det, om det görs innan beslut fattats av berörd nämnd.

Medborgarförslaget är en direktkanal för medborgarna in i kommunfullmäktige.

Kontaktperson: Susanna Siljetun