Hållbar utveckling i kommunen

”Hållbarhet” och ”hållbar utveckling” är begrepp som förekommer flitigt i diskussioner, media och i politiken. Vad är det och hur kan vi i kommunen arbeta med hållbarhetsfrågan?

FN definierar hållbar utveckling som en utveckling som:

”…tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

Hållbar utveckling består av tre delar

 • Social hållbarhet, handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
 • Ekologisk hållbarhet, handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av“.
 • Ekonomisk hållbarhet, handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Så ska kommunerna arbeta

Ålborgsåtagandena

Över 300 europeiska kommuner har antagit Ålborgåtagandena. Umeåregionens kommuner (Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors) har alla antagit Ålborgsåtagandena och därmed lovat att verka för en hållbar utveckling.

Inom ramen för Ålborgåtaganden försöker deltagarna ta ett helhetsgrepp på den lokala utvecklingen.

Tio teman

Åtagandena består av tio teman (områden) och för varje tema finns även fem åtaganden som beskriver hur kommunerna ska verka för respektive tema.

Ålborgsåtaganden består alltså av totalt 50 punkter.

Läs mer om hur kommunerna ska arbeta

1. Styrning och förvaltning

Skapa ökad deltagandedemokrati genom att:

 • Utveckla en vision för en hållbar kommun
 • Bygga upp resurser för hållbar utveckling
 • Samråda med invånare och andra aktörer
 • Göra våra beslut öppna med tydligt ansvar
 • Samarbeta med andra kommuner och samhällsorganisationer

2. Lokal styrning mot hållbarhet

Skapa effektiv styrning genom att:

 • Kärnverksamheten ska genomsyras av hållbar utveckling
 • Använda försiktighetsprincipen
 • Besluta om uppföljningsbara mål och tidplaner
 • Hållbarhetsfrågorna har en central plats i beslutsprocesserna
 • Delta i kampanj för hållbar stadsutveckling

3. Naturresurser

Skydda, bevara och säkra naturresurser genom att:

 • Minska energianvändningen och öka andelen förnyelsebar energi
 • Förbättra vattenkvaliteten och effektivisera vattenanvändningen
 • Främja den biologiska mångfalden
 • Bevara ekologiskt produktiv mark
 • Förbättra luftkvaliteten

4. Ansvarsfulla konsumtions-mönster och val av livsstil

Främja hållbar konsumtion och produktion genom att:

 • Minska avfall och öka återanvändning och återvinning
 • Behandla avfall med bästa teknik
 • Undvika onödig energikonsumtion
 • Hållbar upphandling
 • Främja konsumtion av miljömärkta och "rättvis handel"- produkter

5. Planering och stadsbyggnad

Ge stadsplaneringen en strategisk roll genom att:

 • Återanvända övergivna områden
 • Undvika stadsutbredning
 • Skapa bra balans mellan arbete, bostäder och service i bebyggelsen
 • Bevara vårt urbana kulturarv
 • Tillämpa krav för hållbart byggande

6. Bättre tillgänglighet, mindre trafik

Främja hållbara kommunikationer genom att:

 • Minska behovet av privata fordon
 • Öka andelen resor som sker med kollektivtrafik, till fots eller med cykel
 • Uppmuntra övergången till fordon med låga utsläpp
 • Utveckla en plan för tillgänglighet i staden
 • Minska transporternas miljö- och hälsokonsekvenser

7. Hälsofrämjande insatser

Främja medborgarnas hälsa och välbefinnande genom att:

 • Höja medvetenheten om friskfaktorer
 • Främja en planering för att utveckla folkhälsan
 • Minska ojämlikheten i hälsa och angripa fattigdom
 • Främja användningen av hälsokonsekvensanalyser
 • Hälsohänsyn integreras i strategier för stadsplanering

8. Hållbar lokalekonomi

Skapa en livskraftig lokalekonomi som ger tillgång till arbete utan att skada miljön genom att:

 • Stimulera jobb och nyföretagande lokalt
 • Samarbeta för att främja god företagssed
 • Utveckla hållbarhetsprinciper för företagslokaliseringar
 • Uppmuntra marknader för lokala/regionala produkter
 • Främja hållbar turism

9. Jämlikhet och social rättvisa

Skapa ett stödjande samhälle för alla genom att:

 • Bekämpa fattigdom
 • Skapa en rättvis tillgång till offentlig service, utbildning, arbete, information och kulturell verksamhet
 • Främja social sammanhållning och jämställdhet
 • Förbättra trygghet och säkerhet
 • Säkra goda och socialt integrerade levnadsvillkor

10. Lokalt till globalt

Ta vårt ansvar för fred, rättvisa, jämlikhet, hållbar utveckling och klimatskydd genom att:

 • Begränsa klimatförändringen
 • Arbeta med klimatperspektivet inom t.ex. energi, transporter, upphandling, avfall, jord- och skogsbruk
 • Höja medvetenheten om orsakerna och konsekvenserna av klimatförändringen
 • Minska inverkan på den globala miljön och främja principen om miljörättvisa
 • Samarbeta med andra aktörer

Vad gör vi i Vännäs?

Du som invånare i Vännäs kommun har möjlighet att påverka hur vi gemensamt ska arbeta med Ålborgsåtagandena. Vad vill du göra? Vad ska vi satsa på?

Har du någon bra idé, ett förslag eller några synpunkter? Hör av dig till kommunen, alla förslag och tankar är välkomna!

Hållbarhetsberedningen

För att följa arbetet med Ålborgsåtagandena och för att utveckla lokala mål, har kommunfullmäktige tillsatt en beredningsgrupp, Hållbarhetsberedningen.

Hållbarhetsberedningen ska förutom att utveckla och följa kommunens hållbarhetsarbete också årligen utvärdera föregående års arbete.

Ledamöter

Ordinarie

Ordförande: Sofie Gustafsson (S)
Vice ordförande: Sofia Blomquist (C)

Peder Lundberg (S)
Emma Vidmark (MP)
Annelie Moström (L)

Ersättare

LottaKarin Trysberg (C)
Sandra Norrman (V)
Krister Andersson (MP)