Landsbygdsutveckling

En levande landsbygd och ett öppet landskap är viktiga delar av den lokala och den regionala utvecklingen och en förutsättning för tillväxten i vår tätortsnära landsbygd.

Umeåregionen ansöker om att bilda nytt leaderområde!

Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner tillsammans med URnära ideell förening och andra partners inom ideell och privat sektor kommer att ansöka om att bilda ett leaderområde för Umeåregionen.

Ett leaderområde får endast omfatta orter med upp till 20 000 invånare. Det betyder att hela Umeåregionen utom Umeå stad kommer att ingå i det tänkta leaderområdet.

Leader i Umeåregionen - Tillsammans för utveckling!

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans i ett partnerskap för att bidra till lokal utveckling. Metoden används i hela Europa och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område.

Med hjälp av Leader kan du som har idéer om den lokala utvecklingen av din bygd föra fram dem, engagera dig och söka pengar till utvecklingsprojekt. Det handlar helt enkelt om att utveckla landsbygder och lokalsamhällen utifrån de särskilda förutsättningar som finns just där. Leaderområden finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

Hur fungerar Leader?

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin tas fram i ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Strategin ska bland annat beskriva vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, skapa nya företag och hur området kan bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

När strategin är framtagen så bildar aktörer från de tre sektorerna en ideell förening för att driva arbetet. Det geografiska område som föreningen arbetar inom kallas för leaderområde. I varje leaderområde finns även ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot projektansökningar.

Vad har gjorts hittills och vad görs just nu?

Under maj månad har totalt 4 workshops ordnats där över 100 engagerade personer från de tre sektorerna deltagit. Syftet med träffarna har varit att diskutera vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i Umeåregionen. Resultaten av dessa diskussioner kommer ligga till grund för den kommande utvecklingsstrategin.

Det har även funnits möjlighet att lämna inspel via två digitala enkäter, band annat en för att få inspel från ungdimar under 25 år.

Vad händer härnäst?

Goda tankar och idéer om områdets behov och utvecklingsmöjligheter samlas in, både utifrån de workshops som genomförts och genom svaren från de digitala enkäterna. Med utgångspunkt från detta skrivs sedan en remissversion av utvecklingsstrategi fram. Det kommer att finnas möjlighet att tycka till om remissversionen i slutet av sommaren. Under hösten bearbetas strategin ytterligare utifrån de synpunkter och remissvar som inkommit. Därefter skickas strategin in till Jordbruksverket senast den 15 oktober, tillsammans med en ansökan om att bilda ett leaderområde.

Om strategin blir godkänd så kommer det under år 2022 ske ett kompletteringsarbete. Den nya programperioden startar januari 2023.

Dokumentation från Workshop om framtidens landsbygder i Umeåregionen

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 erbjuder stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

​Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur, och en modern, attraktiv landsbygd. Landsbygdsprogrammet innehåller företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling.

Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor för hela Sverige i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020. Vi räknar med att programmet kommer att tillföra ca 1,5 miljarder kronor till Västerbottens län under perioden.

Ansök om stöd

Ansök om stöd via e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. För att använda tjänsten behövs en e-legitimation och fullmakt.

Har du en projektidé som passar inom Landsbygdsprogrammet kan du kontakta näringslivsavdelningen för att bolla tankar och idéer.