Artikeln publicerades 12 oktober 2015

Planering för väg 547, Vännäsby

Väg 547 ligger mellan en kulturminnesskyddad kyrkomur och en brant slänt med rasrisk ned mot Umeälven. På grund av rasrisken bedrivs projekteringsarbete med en ny väg skyndsamt.

Det förekommer rörelser, sättningar och skred i vägen som påverkar vägens stabilitet och därmed utgör en fara för trafikanterna. Problemen har funnits under lång tid, men under året har vi utfört flera besiktningar och mätningar som visar att problemen förvärrats.

På grund av rörelserna är vägen förbi Mariakapellet och kyrkogården i Vännäsby avstängd cirka 300 meter. Tills nya vägen är dragen leds trafiken om via E12 och väg 92. Det är fortfarande möjligt att ta sig till Mariakapellet och kyrkogården via Vännäsby.

Vi planerar för en nydragning av vägen en kilometer bakom Mariakapellet. Förslaget innebär också en trottoar för fotgängare och cyklister samt två nya busshållplatser med övergångsställe. Kyrkan får en ny infart och rekreationsområdet får bullersskydd om det finns behov längs den sträcka där vi bedömer att en del av eljusspåret behöver flyttas.

Vägplanen har blivit godkänd av regeringen och byggstart planeras till höst/vinter 2015. Byggtiden beräknas till ca ett år. Under byggtiden kan byggtrafik förekomma tillsammans med allmän trafik mot Mariakapellet. Elljusspåret kommer att vara tillgängligt hela byggtiden.

väg_ritning