Artikeln publicerades 10 november 2015

Nytt arbetssätt för bättre äldreomsorg

Äldreomsorgen i Vännäs har under 2015 påbörjat arbetet med att införa ÄBIC, en nationell modell för Äldres Behov I Centrum. ÄBIC har tagits fram av Socialstyrelsen och är ett led i att förbättra äldreomsorgen och syftar till att äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser.

Tidigare fanns ingen enhetlig standard för att utreda behov av stöd och hjälp och det kunde vara svårt att avgöra vad brukarna verkligen hade behov av och vad de hade rätt till. Modellen utgår från ett nationellt fackspråk, ICF, som används för att ge en helhetsbeskrivning av hur den äldre fungerar i sin livssituation. Tanken är att genom ÄBIC få en mer strukturerad dokumentation, höjd rättssäkerhet och likvärdig hantering av ansökan, utredning, planering och uppföljning i hela landet. Vi ser positivt på att det blir bättre möjligheter till att mer hänsyn kan tas utifrån varje persons individuella behov och vilja, säger Sonja Eriksson (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Vad betyder det i praktiken?

Biståndshandläggare Viktoria Eker:

- Som biståndshandläggare kommer jag att utreda de faktiska behoven noga. Till exempel kan det vara så att någon ansöker om hjälp med matsituationen. Tidigare beviljades insatsen ”matlåda” utan att den enskildes faktiska behov framgick. Nu kan den enskildes egna resurser och förmågor tillvaratas bättre och delaktigheten ökar. Kanske är det vissa moment i matlagningen som den äldre klarar av själv.

Områdeschef Anette Grehn:

- Nu blir målen med beviljade insatser tydligare och det är de målen som omvårdnadspersonalen ska arbeta mot. Personalen i hemtjänsten eller på äldreboendet får en bra grund när de tillsammans med den äldre ska planera för hur och när olika insatser ska göras.

- Att införa ett nytt arbetssätt är en lång process och det är svårt att svara på när det är helt infört i kommunen. Det tar uppskattningsvis ett par år innan alla brukare är utredda enligt metoden och att alla i personalen arbetar och dokumenterar enligt ÄBIC, säger kvalitetsledare Anneli Johansson. Vi har goda förutsättningar med många utbildade processledare och en engagerad personal.

Anneli Johansson
Kvalitetsledare