Artikeln publicerades 26 juni 2019

Pressmeddelande: Inget nytt äldreboende i Vännäs kommun – ny planering för att möta behovet av särskilda boendeplatser för äldre 

Det planerade nya särskilda boendet för äldre byggs inte. Istället kommer befintliga lokaler i kommunen renoveras för att inrymma äldreboende- och korttidsplatser. Detta föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott vid sitt sammanträde den 20 juni. Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige den 21 oktober.

Översyn av antalet boendeplatser för äldre

Vännäs kommun har, i arbetet med en större genomlysning av kommunens ekonomi, via en extern konsult undersökt det långsiktiga behovet av boendeplatser för äldre i kommunen. En rad olika parametrar har vägts in, bland annat befolkningsprognos och jämförelser med andra kommuner.

Utifrån konsultens slutsatser beslutade vård- och omsorgsnämnden den 18 juni att ändra den tidigare bedömningen av det framtida behovet av äldreboendeplatser från 114 till 84 platser. Med 84 äldreboendeplatser skulle Vännäs kommun ligga närmare en genomsnittlig nivå i jämförelse med andra kommuner. När det gäller antalet korttidsplatser är bedömningen att kommunen långsiktigt bör ligga på nuvarande nivå, omkring 10 platser. Samtidigt planerar vård- och omsorgsnämnden en satsning på tidiga rehabiliterande insatser för att möjliggöra att äldre ska kunna bo kvar hemma längre.

Renovering av befintliga lokaler

Utifrån den nya bedömningen av platsbehovet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att Vännäs Fastigheter inte bygger det planerade nya äldreboendet, som hade inneburit att kommunen fick 114 äldreboendeplatser. Istället är förslaget att nuvarande korttidsboendet Slussen byggs om för att inrymma 10 äldreboendeplatser. Inom samma byggnad renoveras en våning som i dagsläget används som boende för ensamkommande barn. Den våningen kommer inrymma 10 platser för korttidsboende. Avdelningen Hjorten, som utgör en äldre del av Vännäsby äldrecenter, avvecklas som äldreboende.

- Med det här beslutet säkerställer vi att kommunen erbjuder boendeplatser av god kvalitet för brukare och en god arbetsmiljö för personalen, säger Johan Söderling, S, kommunstyrelsens ordförande.

- Vi gör ett strategiskt vägval med satsning på tidig rehabilitering i hemmet. Parallellt byggs även trygghetsboenden, vilket gör att det finns ytterligare alternativ till boende för äldre med behov av stöd och hjälp. Det blir också mer ekonomiskt fördelaktigt då investeringskostnaderna minskar.

Det fanns politisk enighet i arbetsutskottet när förslaget till beslut behandlades.

- Utifrån den nya bedömningen av behovet av boendeplatser går det inte längre att försvara en investering med de ökade driftskostnader som den skulle leda till, säger Ulf Eriksson, C, oppositionsråd.

- Med detta omtag kan vi använda ledig lokalkapacitet i befintliga lokaler som, efter ombyggnation, blir bra lokaler för både brukare och anställda. Skulle ytterligare behov av särskilda boendeplatser uppstå finns lösningar för det.

Den 21 oktober kommer kommunfullmäktige i Vännäs kommun att besluta i ärendet. Om bedömningen av boendeplatser skulle förändras i framtiden finns möjlighet att använda den påbörjade planeringen för nytt särskilt boende.

Kontakt
Johan Söderling (S)
Tel: 0935-141 01

Ulf Eriksson (C)
Tel: 0935-141 02