Artikeln publicerades 29 april 2021

Vakin gör provpumpning för vattentäkt utanför Vännäs

Vakin arbetar sedan några år, tillsammans med Vännäs kommun, med att kartlägga grundvattenförekomster utanför Vännäs. När kartläggningen startade var planen att kunna bygga ett reservvattenverk till Umeå tätort. I kartläggningarna och utredningsarbetet som pågår har Vakin startat provpumpningar i undersökningsområdet.

Vakin 1

Under vintern har vi arbetat med förberedelser inför provpumpningar i området. En provpumpning innebär att pumpa upp grundvatten från en till flera platser med ett visst flöde per tidsenhet. Detta gör man för att se vad som händer med grundvattennivån. Vakin har placerat ut flera mätpunkter i området och här kan de se hur nivåerna stiger eller sjunker beroende på nederbörd och hur mycket vatten man pumpar upp.

- Provpumpningar gör vi för att få mer kunskap om hur olika delar av området fungerar. Skulle nivåerna sjunka för mycket eller för snabbt kommer provpumpningen att förändras eller avbrytas, säger Matthias Grimm, Projektledare vid Vakin.

Mätdata från området analyseras kontinuerligt och utifrån dessa analyser kan man minska eller öka volymen vatten som pumpas upp. Även vattenprover tas kontinuerligt för att undersöka grundvattnets kvalitet.

Pump

Provpumpningarna är planerade att pågå fram till hösten, och därefter ge beslutsunderlag på hur arbetet och utredningarna ska bedrivas fortsättningsvis, och vilka områden som projektet ska fokusera på.

- När vi kartlägger ett intressant område som har möjligheten att bli en vattentäkt sker arbetet i flera delutredningar. Där varje steg i utredningsarbetet avslutas med frågan; Är området lämpligt? Så länge som svaret efter varje utredningssteg är ja, fördjupas och förfinas utredningarna. Med målsättning att kontinuerligt minimera osäkerheter och risker, och öka kunskapsnivån, berättar Matthias Grimm.

I arbetet har Vakin gjort både teoretiska studier av geologin i området och praktiska provborrningar. Varje utredningssteg har gett Vakin ett jakande svar på frågeställningen om område kan vara lämpligt.

I rapporten som kommer när provpumpningarna är avslutade kommer Vakin få svar på är hur stort vattenuttag som långsiktigt är möjligt i området utan att grundvattennivåerna sjunker för mycket.

- En annan viktig frågeställning är att bekräfta den teoretiska modellen vi har skapat av hur åsen är uppbyggd och fungerar. När vi fått dessa svar kommer vi ännu en gång behöva ställa frågan: Tror vi att detta område är lämpligt säger Matthias Grimm.