Artikeln publicerades 8 november 2021

En parkeringsskylt. I bakgrunden visas ett hyreshus sett underifrån.

Resultatet från utvärderingarna om de nya parkeringsreglerna och övervakningen

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utvärdering av de nya parkeringsreglerna med datumparkering och p-skiva längs vägarna i Vännäs och Vännäsby. Förvaltningen har genomfört utvärderingen på flera sätt: genom enkäter till kommunens verksamheter, dialog med Vännäshandlarna, analys av statistik från Securitas samt en digital enkät till allmänheten.

Utvärderingen visar att införandet av parkeringsövervakning har lett till en tydlig minskning av överträdelser mot trafikförordningen, regler som har gällt även tidigare men som först nu ingår i en övervakning.

Infrastrukturavdelningen, snöröjningen och räddningstjänsten upplever att förutsättningarna för deras uppdrag förbättrats i och med de nya parkeringsreglerna. Med färre långtidsparkerade bilar och mer strukturerad parkering överlag har framkomligheten för arbetsmaskiner och utryckningsfordon blivit bättre.

Svar från allmänheten

Det var stort intresse från allmänheten att svara på enkäten om parkeringsreglerna, 374 svar kom in vilket vi tackar för!

När det gäller tidsbegränsad parkering i Vännäs centrum så var 48 % av de svarande positiva och 36 % var negativa. Även Vännäshandlarna ser främst positivt på tidsbegränsad parkering i centrum.

Gällande datumparkering var 36 % av de svarande positiva och 52% var negativa.

Utvärderingen kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 22 november.