Artikeln publicerades 22 december 2021

Kungörelse: Detaljplan för fastigheten HJORTEN 5 i Vännäsby

Ett förslag till detaljplan för fastigheten HJORTEN 5 har upprättats av plan- och miljönämnden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsändamål genom utökad användning av en redan bebyggd fastighet.

Vidare syftar planen till att skapa förutsättningar för en hållbar trafiksituation sett till gång- och cykeltrafik samt parkering.

Planförslaget har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen och samrådstiden är från och med 2021-12-22 och till och med 2022-01-19. Under denna tid
finns samrådshandlingarna tillgängliga på:

  • Vännäs kommun, plan- och byggavdelningen
  • Webbplatsen vannas.se, på vannas.se/detaljplaner
  • Biblioteket i Vännäs och i Vännäsby

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas tillsammans med namn, adress
och telefonnummer senast onsdagen den 19 januari 2022 till:

Vännäs kommun
Plan- och miljönämnden
911 81 Vännäs
eller via e-post: plan.miljonamnden@vannas.se

Upplysningar
Peter Malmbo
Samhällsplanerare
Tel: 0935-141 63