Artikeln publicerades 9 februari 2022

Tyck till om detaljplanen för ny förskola i Vännäs (Vännäsborg)

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra en ny förskola där ytor för lek, utemiljö, parkeringsplatser, hämta/lämna-zon, förrådsbyggnader, soprum, etcetera ryms inom samma fastighet.

 

Ritning över området, från planbeskrivningen

För att få en enhetlig och hållbar planering omfattar planförslaget även det markområde som angränsar mot befintliga villakvarter, vilket bedöms vara lämpligt för allmänna gröna ytor men även en möjlighet för förskolan att kunna nyttja naturytor till verksamheten.

Plan- och miljönämnden har tagit fram samrådshandlingar för detaljplan för fastigheten VÄNNÄS 52:64 (Vännäsborg) samt del av fastigheten VÄNNÄS 52:60 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län. Du hittar dem via länken nedan.

Samråd

Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och samrådstiden är från och med 2022-02-09 till och med 2022-02-22. Under denna tid finns samrådshandlingarna tillgängliga på:

Eventuella synpunkter ska inkomma skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast tisdagen den 22 februari 2022 till:

E-post: plan.miljonamnden(at)vannas.se

eller via vanlig post till:
Vännäs kommun
Plan- och miljönämnden
911 81 Vännäs

Välkomna med synpunkter och frågor!

För upplysningar kontakta

Carola Nordlöf, Samhällsplanerare
Tel: 0935-142 13
Skicka e-post till Carola