Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 12 juli 2022

Tack till alla som svarade på vår trygghetsenkät

Bild över Vännäs tätort

Under slutet av maj och början av juni så fanns det möjlighet att svara på kommunen och polisens trygghetsenkät. Drygt 200 Vännäsbor svarade på enkäten och svaren kommer att användas i kommunen och polisens gemensamma arbete för att öka tryggheten i kommunen.

Vännäs är en trygg kommun och enkätsvaren bekräftar den bilden. Av de svarande känner 85 % sig trygga i kommunen och väldigt få känner sig mycket otrygga. Drygt hälften av de svarande uppger att det finns platser där de känner sig otrygga, det är framför allt platser i centrala Vännäs.

Tryggheten i kommunen verkar inte ha förändrats sedan 2020, 73 % upplever inte någon förändring och av resterande är det lika många som tycker att det blivit bättre som sämre. Resultatet på frågan om hur trygg man känner sig i kommunen har däremot förbättrats jämfört med 2020. Det vi kan se är att tryggheten i kommunen i varje fall inte försämrats.

Under hösten kommer kommunen och polisen att arbeta vidare utifrån svaren på enkäten. Att försöka åtgärda de otrygga platserna är ett viktigt uppdrag. Enkätsvaren kommer även tillsammans med andra underlag att ligga till grund för de nya medborgarlöften som polisen och kommunen gemensamt ska ta fram. Medborgarlöften är en överenskommelse mellan polisen och kommunen om vilka trygghetsskapande åtgärder som ska genomföras under de kommande åren.

Enkät över tryggheten i kommunen