Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 1 mars 2023

Karta

Samråd: Ändring av detaljplan för del av fastigheterna VÄNNÄS 34:4, 3:27 m.fl i Vännäsby

Mellan 1 mars och 21 mars är ändring i detaljplan för del av fastigheterna VÄNNÄS 34:4, 3:27 m.fl ute på samråd. Planändringens syfte är att möjliggöra för ytterligare en tomt för småhusbebyggelse, inom befintligt bostadsområde.

Befintlig vändplan samt gång- och cykelstråk inom området behöver justeras i samband med planändringen för att berört område ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Samrådshandlingar

Till planen hör en undersökning om betydande miljöpåverkan (UBMP) och ett särskilt beslut gällande behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Du hittar alla samrådshandlingar på vannas.se/detaljplaner

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter ska inkomma skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast tisdagen den 21 mars 2023 till plan.miljonamnden@vannas.se eller via vanlig post till:

Vännäs kommun
Plan- och miljönämnden
911 81 Vännäs