Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 28 mars 2023

Vegaskolan

Passivhuset Vegaskolan.

I Vännäs kommun arbetar vi med att minska energiförbrukningen

De senaste åren har Vännäs kommun arbetat aktivt med att sänka energiförbrukningen i de kommunala fastigheterna. I samband med nybyggnationer har en del i arbetet också varit hur dessa byggnationer kan fylla sitt syfte och samtidigt bidra till en hållbar miljö.

I grunden handlar det om att hålla nere driftkostnader men fastighetsavdelningen vidtar även åtgärder för att följa de direktiv som finns om miljö- och klimatmål från kommunens styrdokument, staten och internationella överenskommelser som till exempel Agenda 2030. Dessutom går mycket av arbetet hand i hand med att få fram lokaler som ger en bra arbetsmiljö för anställda, elever och brukare.

Redan 2009 tog Vännäs kommun fram en energistrategi som var inriktad på att få insikt i hur organisationen ska arbeta för att hålla nere energiförbrukningen och för att skapa medvetenhet kring hållbart energianvändande hos medarbetarna. Vid en uppföljning 2014 så konstaterades att många av mål var uppfyllda i planen.

Sedan dess har det hänt mycket och i dag brottas kommunen med nya utmaningar, både till följd av miljökrav och energipriser.

Energismarta byggnationer och renoveringar

Sedan 2014 har fastighetsavdelningen arbetat aktivt med energiarbete och det har resulterat i flera besparingar i de projekt som genomförts. 2014 påbörjade de till exempel renoveringen av gamla internatet på Liljasskolan vilket resulterade i mer än en halvering av energiförbrukningen. Fastigheten som uppgår till cirka 2 000 kvadratmeter gick från att förbruka cirka 230 kWh till 100 kWh per kvadratmeter och år.

Samtidigt byggde Vännäs kommun Vegaskolans nya huvudbyggnad. Huset är ett så kallat passivhus, vilket innebär att det förbrukar maximalt 25 kWh per kvadratmeter och år.

De senaste åren har fastighetsavdelningen vidtagit ett antal åtgärder för att minska de kommunala fastigheternas energiförbrukning, några exempel är:

  • Hammarskolan: Tilläggsisolering av vindsbjälklaget och fasaden och nya fönster. Det har resulterat i en minskad elförbrukning med ca 25 %.
  • Hammarskolans sporthall: Nytt ventilationssystem och ny LED-belysning i båda sporthallarna. Det har medfört cirka 60 % lägre energiförbrukning jämfört med år 2020.
  • Vännäsby skola: Nya ventilationsaggregat samt byte av fläktar vilket medför en minskad elförbrukning med närmare 100 000 kWh per år. Fler åtgärder kommer att genomföras under år 2023 som hoppas kunna minska förbrukningen med minst lika mycket.

Totalt har kommunen med sina åtgärder under åren 2014-2021 minskat sin elförbrukning med 2 miljoner kWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för cirka 80 st eluppvärmda villor per år.

Samtliga exempel på åtgärder innebär kostnader för kommunen. Många av åtgärderna betalar sig dock inom 4 till 8 år och med hänsyn till de stigande priserna på el och fjärrvärme så kommer åtgärderna mest troligt ge snabbare återbetalning än tidigare beräknat.

Vännäs kommun har idag upphandlat elen på en fyraårsperiod och har därför ett bundet elpris fram till och med 2024. Fram till och med 2025 kommer kommunen fortsätta att arbeta hårt med att minska elförbrukningen. Det ger oss möjlighet att mildra de förväntade kostnadsökningarna en del, genom att vi fått ett minskat energibehov. Det är även viktigt att medarbetarna i kommunorganisationen bidrar till den minskade energiförbrukningen, till exempel genom att se över arbetssätt för att minska energiförbrukningen.

Benny Jansson

Ta chansen till oberoende Energirådgivning via kommunen

Under hösten 2022 och vintern 2023 har elpriserna ökat, så även kostnaderna för till exempel fjärrvärme och ved. Du som privatperson, företagsledare eller person som är engagerad i en förening har säkerligen funderat på hur kostnaderna kan minska samt hur ni kan bidra till ett hållbarare samhälle.

Kommunen erbjuder kostnadsfri energirådgivning för såväl privatpersoner, företag och föreningar. Genom rådgivningen kan du få svar på frågor kring exempelvis energisparande, energieffektivisering, val av värmesystem med mera. Du kan också få upplysningar om olika produkter inom energiområdet.

Kontakta kommunens energirådgivare, Benny Jansson för att få rådgivning eller boka ett rådgivningssamtal.

Benny Jansson
Energirådgivare
Telefon: 070-201 70 82
Skicka E-post till Benny

Logotyp: Hållbarhet i Vännäs kommun 2023

Vännäs kommun arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Under år 2023 kommer vi varje månad presentera en verksamhet som utmärker sig inom något speciellt område för att bidra till en bättre miljö och hållbarhet.