Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 13 december 2023

Mikrofon vid talarstol. I bakgrunden syns kommunens logotyp samt Vännäsmönstret.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges sammanträde 11 december

Årets sista kommunfullmäktige bjöd på såväl musikunderhållning som hård debatt, oenighet som enighet och gripande inlägg som lockade till applåder. Missade du mötet? Det finns att se i efterhand på kommunens youtube-kanal och så kan du läsa en sammanfattning här.

Sammanträdet började med att kommunfullmäktige skulle justera en punkt från föregående möte som handlade om slutkostnadsredovisning för sluttäckning av deponin på Starrberget. Det är ovanligt att en mötespunkt justeras i efterhand men eftersom justerarna inte var överens om vad som hände i ärendet på sammanträdet den 16 oktober behövde församlingen justera den i efterhand. Fullmäktige var överens och paragrafen justerades utan vidare diskussion.

Frågestund

Vid föregående möte ställde Hans-Inge Smetana, KD, en fråga till Anna Frej, S, om varför kommunen inte flaggar för Israel, på samma sätt som kommunen flaggat för Ukraina när de invaderades. Lena Carneland, S, frågade Hans-Inge Smetana, KD, vid dagens sammanträde om han står fast vid att kommunen bör flagga för Israel?

Hans-Inge Smetana, KD, besvarade frågan med ett rungande JA och sa att han även undrade varför gruppledarna ännu inte blivit kallade till ett möte för att diskutera detta, något som lovades vid föregående sammanträde. Den frågan besvarades inte, möjligtvis för att kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd Anna Frej, S, inte kunde närvara på sammanträdet på grund av sjukdom.

Interpellationer

Därefter följde några interpellationer som ledde till debatt. Sofia Blomquist, C, ställde vid föregående möte två interpellationer dels om jämställda löner och dels om elevhälsans tillgänglighet utifrån en enkät bland elever i årskurs 8. Frågan om löner debatterades, med flera inblandade ledamöter, där olika synpunkter på orsaken lyftes. Den ena menade att det var kommunens ansvar att ha fler privata initiativ inom till exempel vården för att öka lönerna för kvinnorna, medan den andra menade att resultatet skulle bli tvärtemot, att kommunen möjliggjorde bättre villkor i de flesta fallen.

Jan Nilsson, M, redogjorde för svaret från majoriteten, som tog upp att Vännäs kommun som organisation de senaste två åren har haft jämställda löner, beräknat på medellön. Sofia Blomquist, C, menade att det var viktigt att kommunen inte bara arbetar för jämställda löner inom den egna organisationen utan aktivt behöver medverka till de strukturella förändringar som behövs för att hela kommunen ska ha jämställda löner.

Nästa interpellation handlade om elevhälsans tillgänglighet där, enligt interpellanten, 41 % av eleverna i årskurs 8 svarar att det är lätt att komma i kontakt med elevhälsan och undrade vad barn- och utbildningsnämnden ska göra för att förbättra detta.

Johan Ågren, S, barn- och utbildningsnämndens ordförande svarade på interpellationen, och sa bland annat att elevernas psykiska hälsa är ett prioriterat område för nämnden, och att de kontinuerligt följer upp och jobbar med detta. Han påpekade att det under delar av förra läsåret, när denna enkät genomfördes, saknades kurator, vilket kan ha påverkat elevernas tillgänglighet till elevhälsan. Från och med höstterminen 2023 har extra satsningar gjorts inom elevhälsan med ytterligare tjänster som psykolog, skolsköterska, elevhälsokoordinator och specialpedagog, utöver kurator, samt satsningar för att öka kvaliteten på det närvarofrämjande arbetet. Nämnden avser att fortsätta följa upp hur arbetet utvecklas. Johan Ågren säger att han är övertygad över att de utökade satsningar som har genomförts kommer att visa sig i resultatet i nästa års enkät.

Hans-Inge Smetana, KD, yrkade på att nämnden ska redovisa arbetet till fullmäktige i oktober 2024. Johan Ågren, S, menade att nämnden kontinuerligt arbetar med detta och att resultaten ingår i årsredovisningen varje år och att barn- och utbildningsnämnden inte därför särskilt ska redovisa detta. Majoriteten gick på Johan Ågrens, S, linje. Samtliga ledamöter från KD, C, och MP reserverade sig mot beslutet, förutom interpellanten, Sofia Blomquist, C.

Stipendieutdelning

Ett årligt återkommande inslag under årets sista fullmäktige är utdelandet av stipendier. Kommunen delar ut stipendier inom föreningsliv, kultur, miljö och näringsliv.

Näringslivsstipendiet delas ut i samband med näringslivsgalan under vårvintern. Kristina Karlsson, ordförande i Korpen Vännäs fick 2023 års föreningsstipendium och Henry Eriksson, verksam i Vännäsbygdens hembygdsförening fick 2023 års kulturstipendium. Miljöstipendium delas inte ut i år eftersom inga nomineringar inkommit.

Firandet började med två musikstycken av eleverna Nils Åström och Elsa Enström från Vännäs Musikskola, därefter diplom och blommor till stipendiaterna innan de och fullmäktiges presidium åt en gemensam lunch.

Du hittar motiveringarna för respektive stipendium här, på vannas.se Öppnas i nytt fönster..

Redovisning av nämndernas verksamhetsplaner

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2023 om budget för kommande år och hur mycket medel varje nämnd har att röra sig med. Nämnden får sedan själv göra en verksamhetsplan och detaljerad budget utifrån dessa förutsättningar. Verksamhetsplanen ska sedan redovisas till fullmäktige som information.

På måndagens sammanträde redovisade samtliga nämnder, förutom Liljaskolans styrelse, sina verksamhetsplaner. Nettobudgeten för de olika nämnderna skiljer sig åt stort. Allt ifrån barn- och utbildningsnämndens 315 miljoner kr, vård- och omsorgsnämndens cirka 245 mkr och kommunstyrelsens ca 103 mkr till plan- och miljönämndens 13 mkr och valnämndens, i sammanhanget, ynka 0,25 miljoner kr.

I rask takt beslutade sedan kommunfullmäktige om att anta revideringar av reglementen, nya taxor för livsmedelskontroll, för VA och för renhållning och avfall för 2024 samt att anta lokala föreskrifter samt styrdokument för krisberedskap innan dagens längsta ärende inleddes.

Uttalande om utredning av informationsplikt

Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att anta ett uttalande om att motsätta sig den del av utredningen i kommittédirektiv om åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten (dir. 2022:91). Utredningsdelen avser ett eventuellt införande av informationsplikt för kommunanställda att anmäla personer som vistas i Sverige utan tillstånd (det som i media har kallats för angiverilagen).

I kommunfullmäktige ledde detta ärende till en lång debatt mellan å ena sidan de parter som ansåg att det inte finns något färdigt förslag ännu och de som å andra sidan anser att kommunen bör visa sin ståndpunkt redan nu. Sidan som menar att förslaget inte är färdigt menar att det inte finns något att ta ställning till förrän utredningen har genomförts, medan den andra sidan bland annat vill visa sin ståndpunkt som arbetsgivare för att visa oroliga medarbetare att kommunen är emot ett eventuellt införande av detta.

Leif Andersson, S, sa ”Det är inte bara våra partier som står bakom dessa tankar, vi har fackföreningsrörelser som är oroliga över hur det ska påverka deras medlemmar. Vi har oroliga arbetstagare som inte vet hur de ska kunna jobba med det här. Även om det är på utredningsstadiet, varför ska vi behöva ha det här över oss? Vem av er här vill ha det?” Varpå Jan Nilsson, M, replikerade ”Jag vill ha utredningen! Det är fel att förebygga och kräva stopp för en utredning på det här sättet, vi vet inte ännu vad utredningen kommer att visa, så låt det få utredas först”.

Hans-Inge Smetana, KD, fortsatte med att yrka avslag på förslaget om uttalande och berättade vad han ansåg om det: ”Att vi i kommunfullmäktige i Vännäs ska leka besserwisser och säga att vi är emot Regeringens förslag. Det finns inget förslag ännu att yttra sig om eller ha synpunkter på. Ska vi ha synpunkter på alla utredningar innan de är klara? Jag har aldrig varit med om att vi som församling ska yttra oss om saker innan det är utrett. Jag är otroligt kritisk till att vi håller på att omkullkasta den demokratiska ordningen i det här landet. Jag skäms över det. Att kommunfullmäktige vill gå den vägen. Att Vännäs kommun inte håller sig till de demokratiska spelreglerna. När det blir ett förslag, låt oss stå tillsammans och skrika högt, men det finns inget förslag ännu. Jag vill att du som fullmäktigeledamot ska fundera på vad du har för roll. Vi vill att medborgarna ska ha förtroende för oss, det är vår skyldighet. Jag yrkar på att fullmäktige i Vännäs avvaktar att yttra sig tills det finns ett förslag från Regeringen att yttra sig mot.

Krister Andersson, MP, frågar Hans-Inge Smetana, KD, om hur KD ställer sig till en anmälningsplikt för vårdpersonal, skolpersonal med mera. Hans-Inge Smetana, KD, svarar "mitt parti kommer aldrig att ställa sig bakom detta. Detta kommer aldrig att ske." Krister Andersson, MP, svarar på den kommentaren ”vi vet ju hur det gått till tidigare. Vi vet vem som styr Regeringen. Vi vet hur partierna tidigare sagt att de inte kommer att gå med på saker, att vi jobbar emot det, att det aldrig kommer att bli så här. Och ändå gör man det nu. Så varför skulle detta inte kunna ske? Då hade det ju aldrig behövt utredas. Vi är arbetsgivare, det är inte vi enskilda politiker som ska bråka om detta utan det handlar om kommunen som arbetsgivare, vad sänder vi för signaler till våra anställda?

Bengt-Erik Näslund, V, fortsätter på samma spår med: ”Om det är så att detta inte kommer att genomföras, varför ska vi då utreda det? Om ni motsätter er det, varför ha den delen med överhuvudtaget? Ni pratar om att anmälningen ska ligga på myndighetsnivå och inte individer, men vad består en myndighet av? Det består av enskilda människor, och det är de som ska rapportera. Elisabeth Essebro, KD, menar att ” Skolpersonal och sjukvårdspersonal ska undantas. Låt oss hålla oss till fakta och sitta lugnt i båten. Om Regeringen kommer med något förslag till lagändring så välkomnar vi en ny diskussion. Jag föreslår därför avslag på ett uttalande från kommunfullmäktige.”

Hanna Lindberg, V, säger: ”Jag vill belysa varför denna fråga rör upp så mycket känslor. Som sjuksköterska ska jag vårda alla människor på lika villkor. Alla ska få lika vård. Det har jag gått med på när jag blev sjuksköterska. En utökad anmälningsplikt strider mot sjuksköterskors etiska kod. Den strider mot människors lika värde”. Hon berättar en fiktiv historia om ett barn som inte får vård på grund av rädsla för anmälningsplikt. ”Barnet dör av en brusten blindtarm, något som lätt hade kunnat fixas i Sverige. På vems samvete ska det här barnets liv ligga? Inte på mitt. Därför föreslår jag bifall till kommunstyrelsens förslag”.

Emma Lundkvist, SD, säger att: ”Vi Sverigedemokrater anser att utredningen är viktig och att det är fel läge i processen att uttala sig och därför yrkar vi på avslag till uttalandet."

Krister Andersson, MP, svarar: ”Jo, man kan faktiskt visst protestera mot en utredning. Självklart kan man höja rösten”.

Lena Carneland, S, fortsätter: ”Det här är ett uttalande som visar vad vi som kommun tycker! Det behöver inte nödvändigtvis skickas till någon specifik mottagare utan frågan för oss idag är att ta ställning till ett uttalande som vi står bakom."

Patricia Riselius, C, säger: ”Jag hade inte tänkt gå upp i talarstolen, men jag kan inte låta bli. Det här handlar om en grundvärdering för mig. Jag ropar inte att någon varg kommer. Jag ropar att polariseringen kommer. Att högerpopulismen kommer. Det har hänt förut i historien. Man tänker 'varför ropade ingen'. Jag ropar nu. Vi ska utreda vilka kriterier som ska gälla. Vad blir nästa utredning? Vad ska vi då undersöka av vilka som får stanna? Låt civilkurage och solidaritet gälla."

Efter omröstning, där samtliga ledamöter från S, C, V, och MP röstade bifall till yttrandet och samtliga ledamöter från M, SD och KD röstade avslag på yttrandet bifölls yttrandet med ett majoritetsbeslut. Ledamöterna från M, SD, och KD reserverade sig mot beslutet. Här följer yttrandet från Vännäs kommun:

Kommunfullmäktige i Vännäs kommun motsätter sig den del av utredningen som avser ett eventuellt införande av informationsplikt för kommunanställda att anmäla personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Kommunens anställda möter barn och vuxna i situationer där de behöver hjälp eller söker hjälp. Papperslösa människor lever med stora risker för att utnyttjas och behandlas illa. När de vänder sig till förskolepersonal, lärare, skolsköterskor, socialtjänstpersonal med flera kommunanställda, så måste de mötas av en trygg professionell representant för det offentliga Sverige – inte någon med anmälningsplikt. Förtroendet för vårt gemensamma samhälle är stort i vårt land och det får inte eroderas av metoder som skapar rädsla och misstro.

Den delen av tilläggsförslaget som avser utökad anmälningsplikt bör därför omedelbart dras tillbaka.

Och med det så var 2023 års kommunfullmäktigesäsong till ända, nästa sammanträde blir den 12 mars 2024.

Vill du läsa protokollet?

Hela protokollet finns att läsa på kommunens hemsida under vannas.se/kf Öppnas i nytt fönster. från och med fredag den 15 december. Där hittar du även länkar till tidigare webbsändningar av sammanträdet. Du hittar även länken till måndagens webbsändning längst ner på den här sidan.

Susanna Siljetun
Kommunsekreterare