Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 21 februari 2024

Glad kvinna i profil tillsammans med en grupp personer utanför fokus

Positiva resultat i SCB:s Medborgarundersökning 2023

Under hösten 2023 deltog Vännäs kommun i SCB:s stora medborgarundersökning. 376 medborgare i Vännäs svarade på enkäten och över lag får kommunen goda resultat. 97,4% av Vännäs kommuns invånare tycker att Vännäs är en ganska bra eller mycket bra plats att bo och leva på.

Medborgarundersökningen skickas ut till ett slumpmässigt urval på ca 1000 personer som är över 18 år och som bor i Vännäs kommun. I enkätens ställs frågor om hur det är att bo i kommunen och vad medborgarna tycker om kommunens verksamhet. Enkäten är en attitydundersökning och ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på kommunen, men också ge medborgarna en möjlighet att tycka till. Vännäs brukar delta i medborgarundersökningen vartannat år.

97,4% av Vännäs kommuns medborgare tycker att Vännäs är en mycket bra eller ganska bra plats att bo och leva på och 74,8 procent kan rekomentera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. Vidare anser 89,1 % av medborgarna i Vännäs att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket bra eller ganska bra sätt. Resultaten är högre än resultaten för riket.

– Det är glädjande siffror, säger kommunalrådet Anna Frej, S.

Områden med goda resultat är bland andra skola och omsorg, samhällsservice och trygghet. 98,1% av medborgarna känner sig trygga utomhus när det är ljust ute, och 91,6% känner sig trygg utomhus när det är mörkt ute. Vidare känner invånarna i Vännäs en betydligt lägre oro för att bli utsatt för något typ av brott jämfört med hur det ser ut i riket.

På samtliga områden där det finns en statistiskt säkerställd skillnad mot kommunens resultat år 2021 så har resultatet förbättrats till år 2023. Exempelvis gällande medborgarnas upplevelse av utbudet av laddningsstationer för elfordon, det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen och allmänna träningsplatser utomhus. Andra förbättringar är medborgarnas upplevelse av åtgärder mot skadegörelse, skötsel och snöröjning av gator och vägar, samt möjligheterna för kommunens invånare att delta aktivt i arbetet med utvecklingen av kommunen.

Anna Frej, S, fortsätter;

– Att se att medborgarnas syn på kommunen och kommunens arbete förbättras och att vi på många områden får ett bättre resultat än i riket känns fantastiskt. Men med det sagt är det väldigt viktigt att vi fortsatt arbetar med de områden där vi fått ett lägre resultat.

Några områden där Vännäs kommun får ett lägre resultat är tex information och inflytande, jämlikhet och integration samt förtroende. Medborgarnas upplevelse av transparens och möjlighet till inflytande och påverkan är låg, trots det är Vännäs resultat på detta område betydligt högre än rikets. Medborgarna ger också kommunen låga betyg i hur de upplever att kommunen jobbar med att minska diskrimineringen i samhället, förbättra toleransen för människors olikheter, samt förbättra integration och delaktighet i samhället. Men även här har Vännäs trots de låga resultaten ett betydligt högre resultat än riket.

Det går att utläsa väldigt mycket ur resultatet från medborgarundersökningen. Vill du läsa mer hittar du resultat för årets och tidigare års medborgarundersökningar via länken längst ner på sidan.