Artikeln publicerades 20 mars 2024

Hängränna med stuprör

Är era stuprör kopplade till rätt ledning?

Många stuprör är idag kopplade till avloppsledningen i stället för till dagvattenledningen. Dessa felkopplingar kan innebära merkostnader för kommunen och riskerar att överbelasta ledningsnätet vid skyfall som leder till översvämningar på gator och i källare.

Det vatten som kommer via stuprören ska kopplas till dagvattenledningen eller tas hand om på den egna tomten, så kallat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

Det är förbjudet enligt Vännäs kommuns allmänna bestämmelser om vatten- och avlopp (ABVA) och med stöd i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) att koppla stuprörens ledningar till avloppsledningen (spillvatten).

Vi uppmanar därför dig att se över de egna stuprören och hur de är kopplade.

Så gör du

Om de går rakt ner i backen och om du vet att de är kopplade till avloppsledningen bör du i stället skaffa en utkastare. Du proppar då igen stuprörsledningarna i backen och installerar en utkastare för att låta dagvattnet ledas i väg från huset och filtreras ut i gräsmattan på din fastighet. Utkastarna får inte mynna ut närmast huset, detta för att inte dagvattnet ska leta sig ner till spillvattenservisen (avloppet).

Du kan även anlägga en stenkista eller samlingsbehållare och ansluta stupröret dit eller anlägga en ny dagvattenledning och ansluta den till anvisad dagvattenservis.

Tänk bara på att om ni önskar ansluta er till dagvattenservisen så måste ni ansöka om detta via vår e-tjänst.

Kontakta oss

Är du osäker på hur dina stuprör är kopplade eller har andra funderingar kring det här? Kontakta oss på Infrastrukturavdelningen. Du når oss via växeln eller på mejl.

Telefonnummer växeln: 0935-140 00
Skicka mejl till Infrastrukturavdelningen