Artikeln publicerades 4 april 2024

Förpackningsinsamlingar vid Torpgatans återvinningsstation.

Kommunens insamling av förpackningar

Från och med den 1 januari 2024 har kommunerna ansvaret för insamling av avfallsförpackningar. Målet med förändringen är att det ska bli lättare att organisera både insamlingen och sorteringen. Det ska vara enkelt för alla att göra rätt för att öka vår återvinning.

Övergången till kommunal återvinningsinsamling sker enligt den nya producentansvarslagstiftningen. Den innebär att kommunen nu sköter om insamling av förpackningar från de hushåll och samlokaliserade verksamheter som väljer kommunal insamling av förpackningar.

Inför förändringen upphandlade kommunen insamling och transport av förpackningarna från återvinningsstationerna till omlastningsstationen i Umeå. Där tar producenterna av förpackningarna över ansvaret för de utsorterade förpackningarna för fortsatt materialåtervinning.

– Efter att kommunen tog över ansvaret för insamlingen har vi fått mycket större insyn än tidigare i vad som händer. Vi kan följa materialen från den första insamlingen tills att det lämnas över till producenterna. Det gör att vi kan följa upp vad som händer på ett helt annat sätt än tidigare, säger Inger Olofsson, renhållningsstrateg i Vännäs kommun.

Kommunen får nu in statistik kring hur mycket som slängs vid varje återvinningsstation och av varje typ av förpackning. När förpackningarna tömts på återvinningsstationerna transporteras de sedan vidare till en omlastningsstation för vidare borttransport.

Vid omlastningen i Umeå får kommunen även statistik på vad som lämnats där och kan jämföra med det som samlats in vid återvinningsstationerna. I längden ger den ökade insynen kommunen bättre möjligheter att få veta vad som händer under insamlingen och göra riktade insatser där det behövs. Exempelvis om det behövs tydligare information på ställen där det ofta sorteras fel. All statistik som samlas in rapporteras kontinuerligt till Naturvårdsverket.

– Förutom insamlingen så har vi skötseln av återvinningsstationerna. Det är också en viktig del i återvinningsarbetet att minska nedskräpning och att det ska vara en trivsam plats att besöka för de som ska lämna sina utsorterade förpackningar, säger Inger Olofsson.

Den ökade insynen i insamling av förpackningar och arbetet med nedskräpning kommer även vara till hjälp när kommunen arbetar med sin avfallsplan. Ett av målen i avfallsplanen är att minska mängden avfall i kommunen och att se till att det avfall som ändå uppstår blir återvunnet så långt det är möjligt. Där ingår också att göra det lättare för medborgarna att sortera rätt genom att exempelvis hänvisa till återvinningscentralen. På återvinningscentralen är både återbruk och återvinning viktigt och där finns det möjlighet för båda delar.

Vill du veta mer om förändringen eller hur kommunen arbetar med avfall? Du hittar mer information om det via länkarna längst ner på sidan.

Logotyp med texten Hållbarhet i Vännäs kommun

Vännäs kommun arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Under 2024 kommer vi varje månad presentera en verksamhet som utmärker sig inom något speciellt område för att bidra till en bättre miljö och hållbarhet.