Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 22 maj 2024

Lisa Persson

Lisa Persson, samhällsplanerare i Vännäs kommun

Nytt program om kulturmiljöer på väg

Inom Vännäs kommuns gränser finns flera kulturmiljöer som är en viktig del av kommunens historia. Sedan tidigare finns ett kulturmiljöprogram som berättar vilka miljöer som finns i kommunen och vad det är som är speciellt med dem. Det är 30 år sedan det senaste programmet beslutades och därför hög tid att uppdatera det.

Ett kulturmiljöprogram innehåller information om olika kulturmiljöer inom kommunen. Det kan handla om enskilda byggnader men även större områden som till exempel en hel by. I programmet beskrivs de olika miljöernas karaktär och vad som är speciellt med deras bebyggelse. Ofta finns också en kulturhistorisk bedömning kopplad till den specifika miljön.

Några exempel på områden från Vännäs är byar som Brån, Pengfors och Harrselefors kraftverkssamhälle. Vad som ingår i kulturmiljön kan variera beroende på var den är. I Harrsele kraftverkssamhälle är utseendet på byggnaderna och dess placering gentemot varandra en stor del, medan det i Brån handlar mer om hur byn är uppbyggd tillsammans med björkallén. Vännäs järnvägsmiljö räknas också som en kulturmiljö, där bland annat stationshuset, lokverkstaden och arbetarbostäderna är viktiga delar.

Det som bestämmer om något är av bevarandevärde beror på hur viktigt och karaktärsbärande det har varit genom historien. Ibland rör det sig främst om sådant som är lokalt intressant, till exempel att det finns få områden av det slaget inom kommunens gränser. Vissa områden kan även vara av nationellt intresse.

Det nuvarande programmet började gälla 1994 och finns bara i pappersform eller inskannad. Det gör det svårt att söka i och hitta den information som är intressant. Tanken med det nya programmet är att göra den digital och sökbar för att fler också ska kunna få tillgång till den. Ökad tillgänglighet och att underlätta tillgång för medborgare är även ett krav från Länsstyrelsen som medfinansierar inventeringen.

– Det ska bli kul att tillgängliggöra informationen så att de som är intresserade får bättre möjligheter att gå in och läsa. Det finns många i kommunen som kan väldigt mycket om kulturmiljöer och det känns också spännande att få ta del av deras kunskap, säger Lisa Persson, samhällsplanerare i Vännäs kommun.

Arbetet med att ta fram det nya programmet är redan påbörjat och nästa steg är att kommunens kulturmiljöer ska inventeras. Externa konsulter kommer börja åka runt i kommunen i slutet av maj och titta igenom och fota av miljöerna. De utgår främst från det tidigare programmet men kommer också ha en dialog med byaföreningar ifall det finns miljöer som inte fanns med tidigare.

Konsulterna kommer bland annat kolla på vilka karaktärsdrag platserna har, om kulturmiljöerna som fanns förut har förändrats och om det tillkommit nya områden eller byggnader som är värda att bevara. De kommer även ta fram riktlinjer för att skydda miljöerna, till exempel gränser för hur mycket ett område kan förändras innan kulturmiljön är borta. Riktlinjerna används sedan bland annat i bygglovsprocessen för att se till att nya byggnationer inte förvanskar kulturmiljöerna.

– Det här är en viktig pusselbit för att kunna växa på ett hållbart sätt. Kulturmiljöprogrammet är en viktig del för att se till att vi inte förvanskar viktiga delar av vår historia, säger Lisa Persson.

Tanken med programmet är också att det ska ge en större helhetsbild till allmänheten kring kulturmiljöer och varför det kan vara viktigt att vissa hus eller områden inte förändras. Planen är att kulturmiljöprogrammet ska bli klart under 2025.

Vill du veta mer?

Du hittar mer information om vissa av Vännäs kulturmiljöer via länkarna längst ner på sidan.

Logotyp med texten Hållbarhet i Vännäs kommun

Vännäs kommun arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Under 2024 kommer vi varje månad presentera en verksamhet som utmärker sig inom något speciellt område för att bidra till en bättre miljö och hållbarhet.