Biståndsbedömning

Oavsett din ålder eller ditt behov har du alltid rätt att ta kontakt med Vård- och omsorgsförvaltningen för att få ditt behov prövat. För att ansöka om en insats, ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

För att få veta om du har rätt till insatser gör kommunens handläggare en biståndsbedömning. Efter bedömningen får du ett beslut på om/vilka insatser som du har rätt till.

Skriftlig ansökan

Vid skriftlig ansökan, skicka till följande adress
Vård – och omsorgsförvaltningen
Södra Drottninggatan 2
911 81 Vännäs

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Vilken handläggare du ska kontakta beror på vilken dag i månaden du är född:

Personer födda dag 1-11
Susanne Henriksson
Telefontid: 09.00-09.45
Tel: 0935-145 57

Personer födda dag 12-20
Sara Sundling
Telefontid: mån-fre kl. 08.45–09.30
Tel: 0935-143 97

Personer födda dag: 21-24
Ingela Adbo
Telefontid: mån-fre kl. 08.45 och 09.30
Tel: 0935-142 66

Personer födda dag: 25-31
Viktoria Eker
Telefontid: 09.00-09.45
Tel: 0935-143 18

Biståndshandläggare inom LSS

Helena Lind
Tel: 0935-143 28

Ingela Adbo
Tel: Tel: 0935-142 66

Vid frågor

Har du frågor eller vill boka tid, kan du göra det på telefontiderna. Du kan även lämna meddelanden till biståndshandläggarna via socialtjänstens reception.

Reception

Telefontid: måndag - fredag 10-12 och 13-15
Telefonnummer: 0935-143 11

Insatser som vi kan hjälpa dig med

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om de insatser som vi kan hjälpa dig med.

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd som regleras av socialtjänstlagen. Hjälpen har som syfte att underlätta för dig som är äldre och/eller funktionshindrad att kunna bo kvar i din invanda hemmiljö.

Hjälpen skall utformas som ett komplement till din egen förmåga. Behöver du hjälp skall du kontakta kommunens biståndshandläggare som utreder behovet av hjälp tillsammans med dig och ev. anhöriga. Den hjälp som beviljas uttrycks inte i ett bestämt antal timmar. I stället anges vilken typ av hjälp som beviljats.

Förenklad biståndsbedömning

Är du 75 år eller äldre, bosatt i Vännäs kommun och i behov av någon eller några av nedanstående insatser så kan du ansöka med förenklad biståndsbedömning.
Insatserna detta gäller är:

 • Städ
 • Tvätt
 • Inköp

Kriterier:

 • Fyllt 75 år
 • Vara folkbokförd i Vännäs kommun

Du kan ansöka om hemtjänst genom förenklad biståndsbedömning elektroniskt via E-tjänst eller via blankett. Klicka på länken till e-tjänsten nederst på sidan för att komma till ansökan.

Särskilt boende/korttidsboende

Om dina hjälpbehov är så stora att de inte kan tillgodoses genom hjälp i hemmet, har du möjlighet att ansöka om särskilt boende. Du har även möjlighet att ansöka om korttidsboende om du eller din partner behöver avlastning en period.

Dessa är behovsprövade bistånd som regleras socialtjänstlagen. Kontakta kommunens biståndshandläggare om du vill göra en ansökan.

Insatser inom LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagens bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service riktar sig till personer:

 • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • med mer betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

De särskilda insatserna enligt LSS är:

Rådgivning och annat personligt stöd såsom kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, talpedagog m.m. Ansökan görs hos landstingets handikappförvaltning.

 • Personlig assistans: Ansökan om personlig assistans som understiger 20 timmar per vecka ansvarar kommunen för. Överstiger assistansbehovet 20 timmar görs ansökan till Försäkringskassan.
 • Ledsagarservice vid fritidsaktiviteter utanför hemmet.
 • Kontaktperson: En medmänniska för att minska social isolering.
 • Avlösarservice i hemmet: Kan behövas som regelbunden insats men även för situationer som inte kan förutses.
 • Korttidsvistelse utanför hemmet: För att ge den enskilde möjligheten att få rekreation och miljöombyte och möjlighet för de anhöriga att få avlösning. Insatsen kan ges i korttidsboende eller i en annan familj.
 • Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år: För ungdomar som är i behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar: Denna insats vänder sig till barn och ungdomar som inte kan bo med sina föräldrar.
 • Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna: Vanligaste formerna är servicebostad och gruppbostad.
 • Daglig verksamhet: För personer som är i yrkesverksam ålder och som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Daglig verksamhet kan endast beviljas de som tidigare tillhörde tidigare omsorgslag, funktionshindrade, personer med autism och personer som förvärvat hjärnskada i vuxen ålder.

Övriga frågor

Om du har frågor som rör en viss verksamhet inom omsorgen hittar du kontaktuppgifter för detta på vår samlade sida. Länk nedan.