Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Biståndsbedömning

Oavsett din ålder eller ditt behov har du alltid rätt att ta kontakt med Vård- och omsorgsförvaltningen för att få ditt behov prövat. För att ansöka om en insats, ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

För att få veta om du har rätt till insatser gör kommunens handläggare en biståndsbedömning. Efter bedömningen får du ett beslut på om/vilka insatser som du har rätt till.

Vill du komma i kontakt med oss?

Du kan ställa frågot till oss, ansöka om insatser och boka tid via telefon eller e-post. Du kan även lämna meddelanden till biståndshandläggarna via socialtjänstens reception.

Reception

Telefontid: måndag - fredag kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefonnummer: 0935-143 11

Biståndshandläggare inom äldreomsorg och LSS-verksamheten

Helena Lind
Handläggare för personer födda dag: 1-8.
Tel: 0935-143 28 (telefontid måndag, onsdag och fredag kl. 8.45-9.30)
Skicka e-post till Helena

Sara Sundling
Handläggare för personer födda dag 9-15 i månaden.
Tel: 0935-143 97 (telefontid måndag, onsdag och fredag kl. 8.45-9.30)
Skicka e-post till Sara

Maria Jakobsson
Handläggare för personer födda dag 16-24 i månaden.
Tel: 0935-145 57 (telefontid måndag, onsdag och fredag kl. 8.45-9.30)
Skicka e-post till Maria

Viktoria Eker
Handläggare för personer födda dag: 25-31 i månaden.
Tel: 0935-143 18 (telefontid måndag, onsdag och fredag kl. 8.45-9.30)
Skicka e-post till Viktoria

Skriftlig ansökan

Vid skriftlig ansökan, skicka till följande adress
Vård – och omsorgsförvaltningen
Södra Drottninggatan 2
911 81 Vännäs

Insatser som vi kan hjälpa dig med

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om de insatser som vi kan hjälpa dig med.

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd som regleras av socialtjänstlagen. Hjälpen har som syfte att underlätta för dig som är äldre och/eller funktionshindrad att kunna bo kvar i din invanda hemmiljö.

Hjälpen skall utformas som ett komplement till din egen förmåga. Behöver du hjälp skall du kontakta kommunens biståndshandläggare som utreder behovet av hjälp tillsammans med dig och ev. anhöriga. Den hjälp som beviljas uttrycks inte i ett bestämt antal timmar. I stället anges vilken typ av hjälp som beviljats.

Förenklad biståndsbedömning

Är du 75 år eller äldre, bosatt i Vännäs kommun och i behov av någon eller några av nedanstående insatser så kan du ansöka med förenklad biståndsbedömning.
Insatserna detta gäller är:

  • Städ
  • Tvätt
  • Inköp

Kriterier:

  • Fyllt 75 år
  • Vara folkbokförd i Vännäs kommun

Du kan ansöka om hemtjänst genom förenklad biståndsbedömning elektroniskt via E-tjänst eller via blankett. Klicka på länken till e-tjänsten nederst på sidan för att komma till ansökan.

Särskilt boende/korttidsboende

Om dina hjälpbehov är så stora att de inte kan tillgodoses genom hjälp i hemmet, har du möjlighet att ansöka om särskilt boende. Du har även möjlighet att ansöka om korttidsboende om du eller din partner behöver avlastning en period.

Dessa är behovsprövade bistånd som regleras socialtjänstlagen. Kontakta kommunens biståndshandläggare om du vill göra en ansökan.

Insatser inom LSS, stöd och service

LSS är en lag som ger dig med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till stöd. Stödet utformas efter dina behov och ansökan görs hos biståndshandläggare på vård- och omsorgskontoret.

Vad är LSS-lagen?

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger dig med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till stöd. Om du har behov som inte omfattas av LSS-lagen så kan du beviljas insatser enligt socialtjänstlagen i stället.

Begära insats enligt LSS

Att ansöka om stöd enligt LSS-lagen kallas för att begära insats. LSS är en rättighetslag. Det innebär att du som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkretsar har rätt att få vissa insatser som anges i lagen. Det förutsätter att du har behov av insatsen och att behovet inte kan tillgodoses på ett annat sätt.

Du begär en insats enligt LSS genom att ringa till vård- och omsorgsförvaltningen, eller skickar in en blankett. Om du ska flytta till Vännäs kommun kan du begära förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas här. En sådan begäran behandlas på samma sätt som om du redan var bosatt i kommunen, men börjar inte att gälla förrän du flyttar hit.

Vilka insatser ingår i LSS-lagen?

Rådgivning
Du kan få stöd av personal med särskild kunskap om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara en kurator, psykolog, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

För att ansöka om rådgivning kontaktar du Region Västerbottens habiliteringsverksamhet.

Personlig assistans
Om du har stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov av personlig karaktär kan du få personlig assistans. Det innebär hjälp med personlig hygien, klä av och på sig, äta, andning och kommunicera med andra. Det vill säga de mest grundläggande behoven.

Om de grundläggande behoven inte är mer än 20 timmar per vecka så är det kommunen som beslutar om insatsen. Om det är mer än 20 timmar per vecka så är det Försäkringskassan som gör det.

Om du har personlig assistans har du rätt att vara med och bestämma vem som ska ge dig hjälp och hur den ska ges. Du kan välja en kommunal, privat eller kooperativ utförare.

Ledsagarservice
Ledsagarservice är till för att underlätta för dig att delta i samhällslivet, besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och gå promenader.

Avlösarservice i hemmet
Avlösarservice är till för vårdnadshavare eller anhöriga till personer som omfattas av LSS. Insatsen innebär att personal kommer hem en stund så att du med trygghet kan lämna hemmet och utföra egna aktiviteter. Avlösarservice kan ske regelbundet eller enstaka planerade tillfällen vid behov.

Daglig verksamhet
Du som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS-lagen, och som inte klarar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden kan ha rätt till daglig verksamhet.

Kontaktperson
Om du har begränsade sociala kontakter kan du ha rätt till kontaktperson. Kontaktpersonen kan hjälpa dig att bryta isolering och ge dig möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Du och kontaktpersonen kan till exempel ta en promenad, fika eller genomföra någon aktivitet tillsammans.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidsvistelse är en möjlighet för dig med funktionsnedsättning att byta miljö en period. Det är samtidigt en möjlighet till avlösning för föräldrar och anhöriga. Korttidsvistelse kan se olika ut. Du kan till exempel bo tillfälligt på korttidshem eller hos en stödfamilj.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Korttidstillsyn är en förlängd fritidsverksamhet för skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning. Det är tillgängligt före och efter skoldagen samt under lov och studiedagar.

Boende för vuxna
Om du är vuxen och i behov av dagligt återkommande stöd kan du ansöka om boende med särskild service. Det är lägenheter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Det finns olika typer av boenden, till exempel servicebostad eller gruppbostad.

Servicebostad: I en servicebostad får du stöd av personal utifrån dina behov. I närheten av din lägenhet finns det som regel en gemensamhetslokal för social samvaro.

Gruppbostad: En gruppbostad innebär att ett antal lägenheter (oftast 4-6 stycken) finns samlade runt gemensamma utrymmen. Här har du tillgång till personal dygnet runt.

Individuell plan
Om du har en insats beviljad enligt LSS-lagen har du också rätt att få en individuell plan. En sådan kan du ha nytta av när du vill planera inför en förändring i ditt liv. Det kan till exempel vara att flytta hemifrån, börja arbeta, studera eller något annat som är viktigt för dig. Den individuella planen är också bra om du tycker att det stöd du får inte blev som du tänkt dig.

Du avgör själv vad som är viktigast i planen och vem som ska delta på planeringsmötet. Biståndshandläggare ansvarar för att upprätta den. Det ni kommer fram till vid planeringsmötet skrivs ner i din individuella plan.

Övriga frågor

Om du har frågor som rör en viss verksamhet inom omsorgen hittar du kontaktuppgifter för detta på vår samlade sida. Länk nedan.