Hemtjänst

Personer med omfattande behov som medför svårigheter i vardagslivet kan vara berättigade till stöd eller hjälp i hemmet för att underlätta så att de ska kunna bo kvar i sin hemmiljö.

Stöd eller hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd som regleras av socialtjänsten. Hjälpen har som syfte att underlätta för dig som äldre och/eller funktionshindrad att kunna bo kvar i din invanda hemmiljö. Stöd ska utformas som ett komplement till den egna förmågan.

Kommunens biståndshandläggare utreder behovet av stöd eller hjälp i hemmet tillsammans med aktuell person och eventuellt också anhöriga eller närstående.

Stöd eller hjälp som kan erbjudas:

 • personlig omvårdnad
 • personlig hygien
 • matförberedelse
 • matdistribution
 • städning
 • tvätt- och klädvård
 • inköp
 • tillsynsbesök
 • trygghetslarm

Snöskottning, trädgårds- eller fastighetsskötsel eller liknande ingår inte i vad du kan få hjälp med. Dessa tjänster kan du köpa av annat företag eller av en privat utförare av hemtjänst om utföraren erbjuder tilläggstjänster. Då kan du ha möjlighet att få en skattereduktion enligt RUT.

Så ansöker du om hemtjänst

För att ansöka om hemtjänst kontaktar du biståndshandläggare under telefontiden. Telefontid och nummer hittar du under kontaktuppgifter för respektive handläggare.

Du och biståndshandläggaren bokar tid för ett personligt möte i din bostad, gärna tillsammans med någon närstående. Syftet med mötet är att biståndshandläggaren ska få en så bra bild som möjligt av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut till grund för ditt stöd/hjälp.

Biståndshandläggaren kan behöva stöd med faktainsamling från arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska. Biståndshandläggaren har tystnadsplikt.

Biståndshandläggare behöver få information om: ditt boende och dess närmiljö, din fysiska och psykiska hälsa, din vardag, hur du klarar att uträtta olika ärenden samt vad du har för intressen.

Under mötet ansöker du muntligt eller skriftligt om det stöd och den hjälp du önskar.

Du har rätt att ansöka om vad du vill men det är ditt behov som avgör vilket stöd du sedan blir beviljad.

Efter ansökan

 • Efter mötet gör biståndshandläggaren en utredning som ligger till grund för biståndsbeslutet.
 • Utifrån det som framkommit i utredningen fattas ett beslut om det stöd och den hjälp du har rätt till. Beslutet får du i regel inom två veckor. Det skriftliga beslutet skickas hem till dig eller annan vald person som exempelvis god man. Du får även ett skriftligt beslut om din ansökan inte beviljats och en förklaring till beslutet.
 • Du har rätt att ta del av allt som skrivs om dig.
 • Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras eller om det är något som du vill lägga till eller ta bort.
 • Minst en gång om året ska biståndshandläggaren kontakta dig för att se om din situation förändrats.
 • Du får ett nytt beslut om dina insatser förändras, annars fortsätter det gamla beslutet att gälla.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga. Din överklagan ska ställas till förvaltningsrätten men skickas till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor efter att du fått beslutet. Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet.

Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan omgående till förvaltningsrätten som prövar ärendet. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig med överklagandet.

Om du vill byta biståndshandläggare har du rätt att göra det.

Ansök om hemtjänst genom förenklad biståndsbedömning

Ansökan om hemtjänst genom förenklad handläggning enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen för personer 75 år och äldre. Hjälp kan endast medges för två timmar per vecka utan att någon utredning behöver göras och alla i hushållet ska ha fyllt 75 år för att den enklare biståndsbedömningen ska gälla.

Du kan ansöka om hemtjänst genom förenklad biståndsbedömning elektroniskt via E-tjänst eller via blankett. Klicka på länken nedan för att komma till ansökan.