Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att självständigt använda kollektivtrafiken, kan du ansöka om tillstånd till färdtjänst.

Rättighet till färdtjänst regleras i lagen om färdtjänst. Syftet med färdtjänst är att alla ska ha möjlighet att färdas kollektivt, även om du till exempel har en funktionsnedsättning. Detta innebär att resan kan ta lika lång tid som vid resa med buss. Du kan få åka tillsammans med andra personer, precis som i kollektivtrafik.

Vem kan få färdtjänst?

  • Du som till följd av en varaktig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel har rätt till färdtjänst.
  • Den sökande ska vara folkbokförd i Vännäs kommun och ha ett funktionshinder som beräknas vara i minst tre månader. Det är funktionshindrets omfattning som avgör om du har rätt till färdtjänst. Funktionsnedsättningen ska på begäran kunna styrkas med läkarintyg.
  • Färdtjänst utgår inte för resor som annan huvudman ansvarar för exempelvis sjukresor.
  • Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd.

Ledsagare

Den som behöver hjälp under resan i fordonet kan beviljas ledsagare. Behov av hjälp under resan måste utförligt beskrivas i ansökan. Ledsagare beviljas inte för hjälp på resmålet. Läkarintyg Om färdtjänstutredningen behöver kompletteras med läkarintyg ber din handläggare dig att kontakta vården. Det är den sökande som har ansvar att ordna och eventuellt betala för ett läkarintyg.

Sjukresor

Sjukresa är resor till och från vården vilket inte ingår i färdtjänsten utan bekostas av landstinget. Kontakta din vårdgivare för behov av sjukresa.

Bedömning av färdtjänstbehov

Rätten till färdtjänst ska alltid prövas mot den enskildes möjligheter att på egen hand förflytta sig med kollektiva färdmedel. Enbart bristande tillgång till kollektiva färdmedel utgör inte grund för färdtjänst. Om du behöver hjälp under själva resan kan ledsagare beviljas.

Specialfordon kan beviljas till personer som är rullstolsburna. Ett färdtjänsttillstånd kan förenas med individuella föreskrifter och villkor efter särskild prövning. Färdtjänst kan därför ibland beviljas endast under vinterhalvåret eller till och från busshållplats.

Ansök via e-tjänst eller blankett

Ansökan om färdtjänst kan du göra digitalt via e-tjänst eller genom att skicka in en blankett. Gå direkt till tjänst och blankett via länken nedan. Blanketten kan du ladda hem på samma ställe som du startar e-tjänsten. Klicka på Hämta blankett.

Du kan även kontakta vår färdtjänsthandläggare via växeln och få en blankett skickad hem till dig.

Handläggning, bedömning och beslut

Den totala tiden för att ansöka och få ett beslut om färdtjänst varierar och kan uppgå till åtta veckor. En viktig del i beslutsunderlaget är ett medicinskt utlåtande som styrker din funktionsnedsättning och dina svårigheter till följd av nedsättningen.

Vänta därför inte med att skicka in en komplett ansökan och ett medicinskt utlåtande. När din ansökan inkommit påbörjar handläggaren en utredning och prövar din rätt till tillstånd enligt lagen om färdtjänst (1997:736).

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslut om färdtjänst till Förvaltningsrätten. Mer information om färdtjänst finns att läsa i Lagen om färdtjänst. Länk nedan.

Kontakt

Lisa Magnusson
Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0935-145 77
Telefontid: måndag till torsdag kl. 08.45-09.30

Avgifter för färdtjänst

Egenavgifterna för färdtjänst ska revideras årligen efter Länstrafikens ändringar i taxan.

  • Avgiften följer aktuell länskollektivtrafik taxa med vuxenpåslag 25 kr/enkelresa.
  • Barntaxa gäller till och med 19 år.
  • Ingen reduktion av egenavgiften sker vid samåkning.
  • Färdtjänstberättigad har möjlighet till medföljande medresenär i mån av plats om denna stiger på och av tillsammans med resenär. Medresenären betalar avgift enligt gällande taxa.
  • Ledsagare betalar ingen avgift om ledsagningen är beviljad i färdtjänsttillståndet.
  • Medåkande som inte är ledsagare eller medresenär, betalar sin del av taxameterpriset.

Personuppgiftshantering

Personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt Dataskyddsförordningen. Personuppgifter som är nödvändiga för genomförande av färdtjänsttransporter kommer att behandlas enligt ovanstående lagstiftningar i personregister hos beställningscentral och transportföretag.