Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Dödsfall och begravning

Alla medborgare betalar en begravningsavgift i den kommun de är folkbokförda. Det gör att vi har rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och en lokal för begravningsceremonin.

Det går att ha antingen en kyrklig eller borgerlig begravning. En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst. När en person har avlidit är det de anhöriga som bestämmer hur begravningen ska gå till.

En borgerlig begravning kan utformas helt efter era egna önskemål. Ni kan välja vart ni vill vara, hur det ska gå till och vem som ska hålla i ceremonin. Det kan till exempel vara en vän, en släkting eller en begravningsförrättare. Ceremonin kan till exempel innehålla minnestal, dikter, sång och musik.

En borgerlig begravningsceremoni kan äga rum i stort sett var som helst eftersom det inte finns några formella krav på lokalen. De praktiska arrangemangen kring en begravning sköts ofta av en begravningsbyrå. Byråns personal har stor kunskap om vilka möjligheter som finns och kan ge råd om både begravningsceremonin och själva gravsättningen. De kan även ge tips på begravningsförrättare som kan anlitas.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att vara huvudman för begravningsväsendet för alla oavsett tro. I varje kommun skall det finnas begravningsombud. Ombudets främsta uppgift är att företräda de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

I ombudets uppgifter ingår bland annat att:

  • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten i kommunen är organiserad. och hur den utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Kontrollera att församlingen tillhandahåller värdig lokal utan religiösa symboler lämplig för begravningsceremoni samt övriga åligganden som ingår i begravningsavgiften.
  • Ägna särskild uppmärksamhet åt fastställande av begravningsavgiften och årligen skriftligen till Kammarkollegiet godkänna eller avstyrka församlingens debitering av begravningsavgift.
  • Föreslå åtgärder som behövs för att tillgodose angelägna önskemål som kommer till ombudets kännedom.
  • Känna till olika trosinriktningars speciella seder vid begravning.
  • Verka för att församlingen samråder och informerar företrädare för andra trossamfund i frågor som rör begravningsverksamheten.
  • Varje år till Länsstyrelsen avge en årsberättelse.

Mer information på Länsstyrelsen Norrbottens hemsida

Mer information om begravningsombud hittar du på Länsstyrelsen Norrbottens hemsida (länk nedan). De har hand om begravningsombuden både för Norrbotten och Västerbotten. Klicka på "Västerbotten län" under kontaktuppgifter.