Misstanke om barn som far illa

Socialtjänsten kan ge råd och stöd om du och din familj behöver hjälp. Vi utreder hur barn och unga har det och om det finns oro för att barn inte har en trygg uppväxtmiljö. Insatser enligt socialtjänstlagen är frivilliga för den enskilde.

Skolan och hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla om det finns misstanke att barn far illa. Både när du som förälder söker om hjälp, och efter en anmälan görs en utredning av socialsekreterare.

Anmälan om barn som far illa

  • Var och en som tror att ett barn kan fara illa bör anmäla det till socialtjänsten. Som allmänhet har du rätt att vara anonym.
  • Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du alltid kontakta socialkontoret och be om råd utan att uppge barnets namn.

För att göra en anmälan kontakta socialkontoret på tel: 0935-143 11. Där får du hjälp att nå rätt person. Du kan också skriva, och skicka anmälan till: Vård- och omsorgsförvaltningen, 911 81, Vännäs

Om du önskar vara anonym kan du inte uppge ditt namn i kontakt med socialtjänsten, för då bryts anonymiteten.

Om ett barn är i akut fara ska du omedelbart kontakta polis (112), socialkontor eller socialjour (utanför kontorstid). Polisen måste alltid ta kontakt med socialtjänsten när det rör barn som kan fara illa.

För dig som jobbar med barn

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn eller som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med barn har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om man tror att barn kan fara illa. Man måste inte veta att ett barn far illa utan det räcker med misstanke. Anmälningsplikten gäller oavsett om verksamheten är i offentlig eller privat regi. Det här gäller förskola, skola, hälso- och sjukvård, fritidspersonal, tandvård, kriminalvård, osv. Som yrkesverksam har man inte rätt att vara anonym.

Utredning

Vi träffar barnet och familjen för att gå igenom anmälan som har gjorts. Detta kallas förhandsbedömning, och vi ska ta ställning till om utredning behövs eller inte. Ibland räcker denna träff för att vi ska få tillräcklig information för ett beslut. I andra fall behöver vi planera mer noggrant hur utredningen ska genomföras. Vi kan även behöva ta kontakt med skolpersonal och andra personer som är viktiga för familjen. Om vår förhandsbedömning leder till utredning så ska den inom 4 månader vara klar med en bedömning och beslut om eventuella insatser.

Beslut

Alla beslut fattas utifrån barnets behov. Beslutet kan komma fram till att det behövs stöd i form av:

  • Stöd från vårt behandlingsteam
  • Kontaktperson eller kontaktfamilj.
  • Råd och stöd av socialsekreterare.
  • Familjehem eller annan kvalificerad vård utanför hemmet.
  • Mer information finns om några av insatser bland rubrikerna till vänster.

Ibland visar utredningen att det inte finns några behov av stödinsatser. Att ta emot stöd bygger på frivillighet.

Vid allvarliga missförhållanden hemma, om familjen inte vill ha stöd eller vid skadligt beteende hos ungdomen kan utredningen komma fram till att vård- och omsorgsnämnden ska ansöka om vård utifrån lagen om vård av unga, LVU även om föräldrar eller ungdomen inte vill ha hjälpen. Då är det Förvaltningsrätten som bestämmer om det blir vård eller inte, efter ansökan av nämnden.

Jag behöver hjälp med mitt föräldraskap, hur ansöker man?

Har du redan kontakt med en socialsekreterare så är det den personen som du i första hand vänder dig till för att ert behov av insatser ska utredas.

I annat fall kontaktar du individ- och familjeomsorgen. Socialsekreterarna nås enklast på telefontid:

Måndag - tisdag kl. 8:45 - 9:30
torsdag - fredag kl. 8:45 - 9:30

Eller via vård- och omsorgsförvaltningens reception, telefon 0935-143 11 för mer information.