Flyktingmottagning

Vännäs kommun har tillsammans med Umeåregionens övriga kommuner Bjurholm, Nordmaling, Umeå, Robertsfors och Vindeln ett gemensamt avtal med Länsstyrelsen om antalet nyanlända med uppehållstillstånd. Målet med avtalet är att utveckla nya former av regional samverkan som ska leda till en snabbare etablering i det svenska samhället.

Gemensam mottagning i Umeåregionen

En regional arbetsgrupp i Umeåregionen arbetar bland annat för ett likvärdigt flyktingmottagande samt driver frågor regionalt.

Samordnad flyktingmottagning mellan kommunerna och tillgång till sex kommuners arbets- och bostadsmarknad gör det lättare för flyktingar att hitta bostad och arbete.

Nyinflyttade känner sig snabbare hemma i regionen och kan lättare skapa ett kontaktnät och få vänner. Regionsamarbetet innebär också att varje flykting har möjlighet att läsa svenska för invandrare (SFI) på rätt nivå. Det effektiviserar studierna och gör att vägen till egen försörjning blir kortare.

Vill du ha mer information eller om du har tips idéer om hur vi kan jobba vidare med våra nya Vännäsbor så tveka inte att höra av dig, allt för att vi ska lyckas med en bra integration i vår kommun.

Myndigheternas olika ansvar

Migrationsverket

Migrationsverket ansvarar för att registrera asylsökande och att utreda asylansökningar. De ordnar även mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter inom länet, samt med att samordna information till allmänhet och media.

Kommunerna

Kommunerna har en central roll på flera områden. De har ansvaret för ensamkommande flyktingbarn (barn som kommer utan vårdnadshavare) och ett ansvar för mottagande av nyanlända som har fått uppehållstillstånd.

Polisen

De personer som vistas i Sverige illegalt faller under polisens ansvarsområde.

Ensamkommande flyktingbarn

Barn och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare/förälder och söker asyl är så kallade ensamkommande barn. När det gäller ensamkommande barn ansvarar kommunen bland annat för att utreda och fatta beslut om placering (det vill säga boende för barnet), utse god man och erbjuda skolgång.

Bli familjehem till ensamkommande barn

Vännäs kommun har behov av familjehem till ensamkommande barn. Som familjehem tar ni emot barn upp till 15 år men i vissa fall kan det även vara äldre ungdomar som kommit till Sverige utan sin familj.

Uppdraget kan variera i omfattning från att vara jourhem under några dagar/veckor, till att vara fast boende till dess att barnen blivit vuxna.

Vi önskar stabila familjer som har tid och engagemang för att ta emot ett barn i sin familj. Det kommer ske en utredning innan ni blir godkända för uppdraget.

Det är inget krav att familjen måste bo i Vännäs kommun.

För mer information, kontakta:

Ulrica Westerlund
Socialchef
Tel: 0935-143 10