Stöd till nyanlända

Att flytta till en annan ort förändrar hela livet. Nytt jobb, ny bostad, nya vänner och nya möjligheter! Hur vill ni bo? Vart ska barnen gå i skola? Finns det jobb? Vad finns det att göra på fritiden i Vännäs?

Kommunens ansvar

Som nyanländ med uppehållstillstånd i Sverige har du rätt till olika former av stöd från kommunen.

Kommunerna ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och ska vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning. De ansvarar också för undervisning i sfi, samhällsorientering och annan vuxenutbildning samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Inom skolan räknas du som nyanländ de första fyra åren. Kommunerna ansvarar även för försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan.

Integrationshandläggare

Integrationshandläggaren finns som ett stöd för dig som ska flytta eller precis har flyttat till Vännäs Kommun. Integrationshandläggaren svarar bland annat på frågor, hjälper till med myndighetskontakter och lotsar dig rätt i samhället. Tveka inte att kontakta vår integrationshandläggare som hjälper dig med tips, information och de kontakter du behöver.

Vem är nyanländ?

I enlighet med förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare avses med nyanländ en person som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, dock utan begränsning till viss ålder. Den så kallade etableringslagen från 2010 reglerar även ansvarsförhållandet mellan bland annat arbetsförmedlingen, kommunerna och länsstyrelserna vad gäller nyanlända.

Nyanländ är en person som har mottagits inom ramen för kommunens flyktingmottagande och ingår i etableringslagen, vilket exempelvis kan vara kvotflyktingar eller familjeåterföreningar till ensamkommande barn. Samtliga har uppehållstillstånd när de bosätter sig i kommunen. Under de närmsta 24 månaderna räknas personen som nyanländ och ingår i den så kallade etableringslagen och har rätt till insatser via arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering och ansvarar för att etableringsplaner upprättas. I etableringsplaner ingår samhällsorientering, SFI och praktik eller andra arbetsmarknadsåtgärder som ska främja individens etablering i Sverige. Genom att den nyanlände följer sin etableringsplan och deltar i de aktiviteter som etableringsplanen består av har den nyanlände rätt till en statlig ersättning som utbetalas av försäkringskassan, detta enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Ersättningen ska bland annat räcka till att betala hyra, hemförsäkring och mat.

Kommunen ansvarar för att erbjuda samhällsorientering, SFI, socialt stöd, vuxenutbildning, skola och barnomsorg. Det är inflyttarsamordnaren som ordnar med mottagandet av den nyanlände, introduktion i bostaden och står för stöd och hjälp under den första tiden.

Länsstyrelsen ansvarar för att främja samverkan mellan berörda kommuner och myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända.