Socialtjänsten

Familjer, barn och unga kan råka ut för problem som är svåra att lösa på egen hand - då finns bland annat vi på socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Socialtjänsten i Vännäs kommun arbetar med förebyggande insatser för att förhindra att barn och unga far illa. Vi ser även till att barn och deras familjer får tillgång till stöd och skydd när de behöver. Vi är ansvariga för att ge stöd och hjälp, svara på frågor och ge rådgivning om fler sätt att få stöd och hjälp.

Kontakta Socialtjänsten, individ- och familjeomsorgen

Du som har ett pågående ärende hos Vännäs kommuns socialtjänst, kontakta din handläggare eller ring socialtjänstens mottagningsenhet.

Mottagningsenheten

Socialtjänstens mottagningsenhet ger information och rådgivning. Här kan du även ansöka om stöd eller göra en orosanmälan.

Tel: 0935-142 11 (Telefontider vardagar 08:00-12:00, 13:00-16:00)
E-post: mottagningsenheten@vannas.se

Besöksadress
Södra Drottninggatan 2, 911 32 Vännäs.
Besökstider måndag–fredag, klockan 8.30–12.00, 13.00–15.00.

Postadress
Socialtjänsten
Vännäs kommun
911 81 Vännäs

Fax
0935-140 12

Akut stöd och Socialjour

Social beredskap (socialjouren) ger akut hjälp till dig som behöver det eller till någon annan som du vet är i behov av hjälp. Det kan handla om våld, övergrepp eller andra akuta situationer, till exempel att ett barn far illa hemma.

Kontakta socialjouren

 • Vardagar kl. 8.00-16.00: Ring socialtjänstens mottagningsenhet på 0935-142 11. (Lunchstängt mellan 12-13).
 • Måndag-torsdag kl. 16.00-24.00: Ring 112 och fråga efter social beredskap. Du kopplas då till en socialsekreterare.
 • Fredag kl. 16:00-02:00: Ring 112 och fråga efter social beredskap. Du kopplas då till en socialsekreterare.
 • Lördag kl. 10.00-02.00: Ring 112 och fråga efter social beredskap. Du kopplas då till en socialsekreterare.
 • Söndag kl. 10.00-24.00: Ring 112 och fråga efter social beredskap. Du kopplas då till en socialsekreterare.

Läs mer om socialjouren på umea.se Länk till annan webbplats.


Orosanmälan, barn eller annan person som far illa

Du kan anmäla oro för en annan person till socialtjänsten oavsett vem det handlar om, till exempel en äldre människa eller ett barn. Du kan vara anonym.

Till information och kontaktuppgifter för orosanmälan

Information om svensk socialtjänst på flera språk

På Socialstyrelsens webbplats finns samlad information översatt till flera språk riktad till vuxna och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten.

Till socialstyrelsen.se/om-socialtjansten Länk till annan webbplats.

Öppenvården

Vännäs kommuns Öppenvård är en del av Socialtjänsten som arbetar förebyggande och med insatser på uppdrag från handläggare. Våra medarbetare samverkar med varandra, inom ramen för sina egna uppdrag.

Öppenvården består av:

 • Stödteamet
 • Behandlingsteamet
 • Jobbsteget

Kontakt

Öppenvården håller till på Södra Drottninggatan 5 A, med ingång från baksidan och längst in på stora parkeringen. Öppettider kl. 8.00-16.00.

070-380 91 43 Gruppledare
0935-143 48 Områdeschef IFO

E-post: oppenvarden@vannas.se

Stödteamet

När vardagen är svår att få ihop av olika anledningar, livet har förändrats eller du kanske befinner dig i kris och behöver praktiskt stöd i tillvaron. Då kan Du vara i behov av stöd och Stödteamet kan bli aktuellt för dig.

Stödteamet är tillgängligt för en bred målgrupp i alla åldrar där det kan handla om utmaningar såsom:

 • Svårigheter i att få ihop vardagen
 • Olika former av beroenden
 • Sociala utmaningar
 • Psykiska funktionsnedsättningar

Utifrån din livssituation utformas stödet efter dig och dina behov. Stödteamet beviljas under en begränsad tid, på din väg att finna strategier för att få vardagen att gå ihop och bli självständig. Ett ledord för Stödteamet är att vi genomför stödet tillsammans med personen och inte åt.

Exempel på praktiskt stöd som vi skulle kunna arbeta tillsammans med dig är:

 • planering och struktur kring vardagliga rutiner,
 • att bryta social isolering,
 • att stödja dig vid dina kontakter med myndigheter,
 • att vara en starthjälp i problematiska situationer som du har.

Det arbetar både kvinnor och män i Stödteamet och stödet ges under dagtid, vardagar och helger. Stödet är gratis. I Stödteamet arbetar personalen utifrån några olika metoder, exempelvis Motiverande samtal (MI) och Ett självständigt liv (ESL). Dessa metoder är något du kommer få höra mer om under din tid hos Stödteamet. I Stödteamet omfattas du av sekretess enligt sekretesslagen, vilket innebär att din integritet skyddas.

Kontakt

Stödteamet beviljas som en insats av Socialtjänsten. För att ansöka,
kontakta Socialtjänstens mottagningsenhet: 0935-142 11.

Om du har ytterligare frågor angående Stödteamet kan du kontakta gruppledare Öppenvården, 070-380 91 43.

Stödteamet håller till på Öppenvården, adressen är Södra Drottninggatan 5A. Ingång från baksidan av det gula huset, längst in på den stora parkeringen.

Behandlingsteamet

När livet är kaos och Du behöver arbeta för en förändring i Ditt liv. Du har behov av att träffa någon för behandlande samtal. Då kan Behandlingsteamet bli aktuellt för dig.

Målgrupp

Behandlingsteamet möter personer i olika svårigheter, alltifrån familjer i kris, beroendeproblematik, våld i nära relation och socialt utsatta. De arbetar på uppdrag från Socialtjänsten utifrån tydligt syfte och mål.

Behandling

En grund i de behandlande samtalen är KBT, det finns även andra metoder som används
beroende på problematik, exempelvis:

Kontakt

Behandlingsteamet beviljas som en insats av Socialtjänsten. För att ansöka,
kontakta Socialtjänstens mottagningsenhet: 0935-142 11. Vardagar kl. 8.00-16.00.

Vid frågor om Behandlingsteamet, kontakta gruppledare Öppenvården tel: 070-380 91 43.

Jobbsteget

För dig som får försörjningsstöd och bedöms ha ett behov av stöd för att komma ut i egen försörjning.

Jobbsteget är en kompetenshöjande insats som syftar till att öka deltagarnas kunskaper, förmågor och färdigheter. Grunden är att deltagare på Jobbsteget ska få stöttning på sin väg mot egen försörjning i form av arbete, praktik eller studier. En del kan ha lång frånvaro från arbetsmarknaden och behöver orientera sig om hur arbetslivet fungerar.
Försörjningsstödshandläggare utreder behov och kan hänvisa människor till Jobbstegets verksamhet.

Samverkan

Jobbsteget samarbetar även med Arbetsmarknad och integration (AMI). AMI har tillgång till en del praktikplatser, vilket kan vara en bra början för att hitta nya rutiner och på så sätt hitta vägen till ny sysselsättning. Det finns också möjlighet att få vägledning via Liljaskolans studie- och yrkesvägledning (SYV) om olika studiemöjligheter och val av utbildning.

Arbetssätt

Den inledande arbetsuppgiften för deltagare på Jobbsteget är ofta att skapa ett CV och personligt brev. Deltagarna ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen och följa sin handlingsplan. Det innebär ofta att söka visst antal arbeten varje månad samt rapportera sökta jobb till försörjningsstöd och arbetsförmedlingen.

Jobbstegets öppettider

Måndag till fredag kl. 09.00-11.30.

Ofta är det flera deltagare inskrivna och det blir en styrka att träffa människor med liknande målbild, att komma i gång med att söka och hitta ett arbete. Många börjar som timvikarier eller säsongsanställningar. Helt plötsligt har CV:t utökats och självkänsla och självförtroende ökat i samma takt.

Kontakt

Arbetsmarknadscoach, tel: 070-370 18 74

Råd och stöd-samtal

I livet kan det finnas tillfällen då du behöver någon att bolla med. Då kan Råd- och stödsamtal vara något för dig. Samtalens syfte är att du kan få hjälp och stöd kring saker som känns svåra, men också få rådgivning kring saker som händer i livet där du känner att du behöver råd och stöd från en utomstående.

Du kan erbjudas upp till tre samtal med erfaren personal från Öppenvården. Du ringer till Familjecenter Råd och Stöd för att anmäla ditt intresse för ett samtal. Därefter skrivs ditt namn upp, du kontaktas när möjlighet finns och då bokas en samtalstid. Det krävs ingen ansökan och samtalen är gratis.

Råd- och stödsamtalen hålls i Öppenvårdens lokaler eller över telefon. Det som samtalas om dokumenteras inte. Tystnadsplikt gäller, men det finns undantag där sekretessen kan brytas, till exempel om det finns oro för ett barns säkerhet.

Kontakt för att anmäla ditt intresse för Råd- och Stödsamtal

Familjecenters Råd och Stöd, telefontiderna är måndag till torsdag kl. 10.30-12.
Tel: 0935-143 41 eller 076-772 07 19

Under delar av sommaren, vecka 30-33, har vi begränsat telefontiderna till tisdag och torsdag kl.10.30-12.00. Från vecka 34 bemannas telefonen som vanligt igen.

HLT (Hälsa, lärande, trygghet)

HLT är en samverkansmodell för tidigt stöd till barn 0-16 år och deras familjer, som utgör en del av första linjen för psykisk hälsa. Syftet är att barn och dess familj ska få ett tidigt och samordnat stöd för att undvika mer omfattande svårigheter senare i livet.

Innehåll och genomförande

Grunden i HLT är att verksamheterna med sina olika kompetenser arbetar tillsammans med barn och deras familjer på ett strukturerat sätt enligt HLT-modellen.

HLT-teamen består av representanter från för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst, hälsocentral, mödra- och barnhälsovård.

HLT-teamen träffas kontinuerligt under året utifrån aktuella barn som är i behov av insatser. Efter samtycke från vårdnadshavare resonerar HLT-teamet om vem/vilka professioner som kan hjälpa barnet och familjen på bästa sätt. Inom en vecka efter genomfört HLT-möte får familjen återkoppling från mötet och kan få erbjudande om en gemensam träff, SIP, eller annan hjälp. Fortsatt stöd planeras tillsammans med familjen.
Exempel på samordnade insatser som kan erbjudas genom HLT är: anpassade insatser till barnet, föräldrastöd, familjesamtal, föräldra- och barngrupper, kartläggning, gemensamma uppföljningar och utvärderingar av insatserna.

HLT modellen är implementerad i samtliga kommuner inom Västerbottens län sedan 2011, och samordnas av regionen.

Läs mer om HLT här