Vårdnad om barn

I Föräldrabalken står det att: barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska även behandlas med respekt och får inte utsättas för varken psykiska eller fysiska övergrepp.

Som vårdnadshavare ansvarar du för att se till att ovanstående uppfylls. Du ansvarar även för att barnet får den tillsyn, försörjning och utbildning det behöver. Vidare ansvarar du för att se till att barnet inte orsakar skada för någon annan.

Gifta föräldrar får automatiskt gemensam vårdnad när barnet föds. Är man ogift får mamman vårdnaden. Om föräldrarna är överens kan de anmäla att de önskar gemensam vårdnad i samband med faderskapsbekräftelsen.

Oavsett vem eller vilka som har vårdnaden om barnet har barnet alltid rätt till båda sina föräldrar. Om en förälder har enskild vårdnad har denna/denne ett stort ansvar i att underlätta för barnet att ha ett fungerande umgänge med den andra föräldern. Vårdnadshavaren har också en skyldighet att hålla den andra/andre föräldern underrättad om saker som rör barnet och kan anses vara av betydelse.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal syftar till att föräldrarna ska nå överenskommelser i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor och bättre kunna samarbeta kring sina barn. I Vännäs erbjuds samarbetssamtal genom erfaren personal från Öppenvården. Domstol kan besluta att samarbetssamtal ska genomföras. Även i dessa fall sker samtalen via personal från Öppenvården.

Läs mer om samarbetssamtal

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens och önskar avtala om vårdnad, boende och umgänge kan göra detta via Socialtjänsten. Avtalen har samma rättsliga status som en dom.

Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet

När man inte kommer överens

Om man som föräldrar inte är överens i frågor rörande vårdnad, boende och/eller umgänge och inte tycker att samarbetssamtalen räcker till kan man vända sig till Tingsrätten för beslut. Man måste då ansöka om stämning. Vanligt är att domstolen lämnar i uppdrag till socialtjänsten att utreda vad som är bäst för barnet i de frågor det ansökts stämning om. När utredningen är klar lämnas den åter till domstolen som därefter dömer.