Vårdnad om barn

I Föräldrabalken kan man läsa att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska även behandlas med respekt och får inte utsättas för varken psykiska eller fysiska övergrepp.

Som vårdnadshavare ansvarar man för att se till att ovanstående uppfylls. Man ansvarar även för att barnet får den tillsyn, försörjning och utbildning det behöver. Vidare ansvarar man för att se till att barnet inte orsakar skada för någon annan.

Gifta föräldrar får automatiskt gemensam vårdnad när barnet föds. Är man ogift får mamman vårdnaden. Om man som föräldrar då är överens kan man anmäla att man önskar gemensam vårdnad i samband med faderskapsbekräftelsen.

Oavsett vem eller vilka som har vårdnaden om barnet har barnet alltid rätt till båda sina föräldrar. Om en förälder har enskild vårdnad har denna/denne ett stort ansvar i att underlätta för barnet att ha ett fungerande umgänge med den andra föräldern. Vårdnadshavaren har också en skyldighet att hålla den andra/andre föräldern underrättad om saker som rör barnet och kan anses vara av betydelse.

Umgänge och boende

Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Umgänget ska utformas helt och hållet med utgångspunkt från barnets behov.

De flesta föräldrar kommer själva överens om hur umgänget ska se ut. Önskar man hjälp med planering och funderingar kring detta kan man vända sig till Familjerådgivningen. Ovanstående gäller även för barnets boende. Om föräldrarna inte kommer överens kan man vända sig till Familjerådgivningen för stöd och råd.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal syftar till att föräldrarna ska nå överenskommelser i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor och bättre kunna samarbeta kring sina barn. I Vännäs erbjuds samarbetssamtal i första hand genom Familjerådgivningen, men kan även fås som samarbetssamtal med en socialsekreterare. Domstol kan besluta att samarbetssamtal ska genomföras. Även i dessa fall sker samtalen via Familjerådgivningen eller socialsekreterare.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens och önskar avtala om vårdnad, boende och umgänge kan göra detta hos Familjerådgivningen eller vid socialtjänsten. Avtalen har samma rättsliga status som en dom.

När man inte kommer överens

Om man som föräldrar inte är överens i frågor rörande vårdnad, boende och/eller umgänge och inte tycker att samarbetssamtalen räcker till kan man vända sig till Tingsrätten för beslut. Man måste då ansöka om stämning. Vanligt är att domstolen lämnar i uppdrag till socialtjänsten att utreda vad som är bäst för barnet i de frågor det ansökts stämning om. När utredningen är klar lämnas den åter till domstolen som därefter dömer.