Strandskydd

Lyssna

Strandskyddet ska långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön.

Varför strandskydd?

Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs kusterna och skärgårdarna, är mycket betydelsefulla för allmänheten och för det växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer. Strandskyddet tillkom 1950 med syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar strandskyddet också till att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla.

Förbjudna åtgärder

Inom strandskyddsområde får inte:
 • ny byggnad uppföras,
 • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
 • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar,
 • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

Strandskyddsdispens

I vissa fall kan dispens ges från strandskyddet men det krävs särskilda skäl för att dispensen ska kunna ges.

Följande särskilda skäl kan åberopas vid ansökan om strandskyddsdispens:
 • området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning,
 • området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 • området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten,
 • området behövs för att utvidga en pågående verksamhet,
 • området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
  tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 • området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

För att dispens ska kunna beviljas får du inte heller försämra allmänhetens tillgång till strandområden eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge - LIS

Ett ytterligare skäl till dispens är om den tänkta åtgärden ligger inom ett LIS-område (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge) De områden som finns utpekade i Vännäs finns beskrivna i det tematiska tillägget till översiktsplanen. Vill du ta del av hela LIS-planen hittar du den här: Länk till LIS-planen

LIS-områden översikt 

Undantag från kravet på strandskyddsdispens

Det finns vissa byggnationer och åtgärder som inte omfattas av det generella förbudet, och som därför inte heller behöver en dispens från strandskyddet. Ekonomibyggnader eller andra anläggningar och åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln omfattas av undantaget.

Kraven är då att anläggningen eller åtgärden är omedelbart avsedd och behövs för näringen och att den måste ligga inom strandskyddsområdet. En sådan byggnad får inte utformas så att den ens tillfälligt kan användas som bostad. Näringen måste ge ett tillskott av betydelse för att vara undantagen från prövning av strandskydd. Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget och kräver alltså dispens från strandskyddet.

Vattenverksamhet

Tänker du muddra, bygga brygga eller pir handlar det även om en vattenverksamhet.


Så fungerar strandskyddsreglerna - interaktiv webutbildning

Bor du på strandskyddat område, eller undrar du bara över hur reglerna egentligen ser ut? Strandskyddsdelegationen har tagit fram en webbutbildning för att hjälpa alla som vill veta mer.

Länk till webbutbildning, strandskydd (öppnas i ny flik)


Så ansöker du:

Ansökan om dispens från strandskyddet görs hos plan- och miljönämnden. Du kan göra ansökan digitalt via e-tjänst eller via pappersblankett som finns hos miljö- och byggavdelningen. Kontakta avdelningen via e-post (nedan) eller ring växeln på tel. 0935-140 00.

E-tjänst för ansökan om strandskyddsdispens

Gå direkt till e-tjänsten här (länk, öppnas i ny flik)

Eventuell ansökan via post skickas till:
Vännäs kommun
Plan- och miljönämnden
911 81 VÄNNÄS

Du kan även komma in och lämna din ansökan direkt till oss på medborgarhuset eller maila oss på plan.miljonamnden[at]vannas.se. En beviljad dispens vinner laga kraft efter ca en månad om inte Länsstyrelsen i Västerbotten väljer att ompröva beslutet.

Här kan du ta del av naturvårdsverkets informationsbroschyr om strandskydd (länk, öppnas i ny flik)

Kontaktperson: Carola Nordlöf