Bryggor och bryggföreningar

Förutom på badplatserna i kommunen kan du som privatperson nyttja offentliga bryggor längs strandpromenaden i Vännäs och Vännäsby. Bryggorna tillhandahålls av olika bryggföreningar, men är offentliga och öppna för allmänheten.

Alla bryggor längs strandpromenaden Umeälven, från Marahällabron till Brånsbron, omfattas av allemansrätten. Här kan du tillfälligt angöra din båt eller ta ett dopp, även om du inte är med den specifika bryggföreningen.

Starta- eller gå mer i bryggförening

Området längs strandpromenaden i Vännäs och Vännäsby ägs till största delen av kommunen. Kommunen kan upplåta ett visst markområde till föreningar som önskar uppföra allmänna anläggningar. Funderar du och dina grannar på att lägga ut en allmän brygga på kommunens mark?

Så här startar du en förening

  1. Försäkra dig om att det finns ett utpekat bryggområde i detaljplanen på den plats där ni vill lägga ut bryggan. Starta sedan en förening. För att få en tydlighet i ansvar samt undvika privatisering av bryggorna utarrenderas marken enbart till föreningar.
  2. När föreningen är bildad kan ni ansöka om arrende genom att fylla i och skicka in blanketten Ansökan arrende (nedan), tillsammans med en karta över området. På blankettens baksida finns en guide för hur ni fyller i den.
  3. Efter inskickad ansökan går vi på samhällsbyggnadsförvaltningen igenom underlaget och hör av oss om vi undrar över något innan vi tar fram ett förslag på arrendeavtal.

En engångsavgift för arrendet på 1000 kr tas ut när avtalet tecknas.

Förändringar i ansökan

Om ni under arrendeperioden vill ändra ändamålet för området behöver ni meddela kommunen genom att skicka in en ny blankett och beskriva ändringarna. Det kan till exempel vara att ni önskar att lägga ut ytterligare en brygga, uppföra en byggnad eller liknande.

OBS! Vissa åtgärder, exempelvis bastu, kan kräva bygglov. I sådana fall behöver ni söka och få beviljat bygglov innan ni påbörjar någon åtgärd.

Regler för bryggföreningar

  • Ni kan max ansöka om arrende för fem (5) år i taget.
  • Området som ni arrenderar samt de anläggningar som ni uppför eller som finns på området ska vara tillgängliga för allmänheten.
  • Föreningen som arrenderar området ansvarar för skötsel av anläggningarna inom markområdet.
  • Om ni vill lägga ut en brygga måste det finnas en livboj.
  • Kom ihåg att medlemmarna behöver göra plats för besökande. Ställ därför era vattenfordon på sådant sätt att besökande till bryggan ryms.
  • Ni som förening behöver kunna göra plats för nya medlemmar som är intresserade av att gå med i föreningen.

Gå med i en befintlig bryggförening

Du som är intresserad av att bli medlem i en bryggförening kan kontakta respektive förening för att se om det finns lediga båtplatser.

Namn på respektive bryggförening och eventuella kontaktuppgifter ska finnas vid varje livboj vid bryggan.