Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Bidrag för kulturarrangemang

Bidraget är riktat till föreningar som vill genomföra arrangemang riktade till allmänheten.

Det går att söka bidrag för egna arrangemang, del av ett annat arrangemang eller som ett arrangemang i samarbete med andra aktörer. Arrangemanget kan hel- eller delfinansieras av bidraget. Bidraget kan användas till arvoden, inköp eller andra omkostnader som är nödvändiga för att arrangemanget ska kunna genomföras som planerat.

För att få ansöka om kulturarrangemangsbidrag gäller följande punkter:

  • Ansökan ska ha inkommit till barn- och utbdilgningsförvaltningen senast 20 januari.
  • Föreningen ska uppfylla allmänna krav i kommunens bidragsreglemente.
  • Max en ansökan och max 20 000 kr i bidrag per förening och år.
  • En förening kan söka för ett eller flera arrangemang.
  • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och genomföras under perioden januari till december.

Bedömningskriterier

Utöver bidragsreglementets syftesbeskrivning kommer följande kriterier att vara vägledande vid bedömning:

  • Hur väl arrangemanget kommer Vännäs medborgare till del
  • Hur väl arrangemanget verkar för att inkludera olika definierade målgrupper
  • Vilken betydelse bidraget har för arrangemangets genomförande
  • Hur resurseffektivt arrangemanget är planerat

Ansökningarna bedöms utifrån Vännäs kommuns syfte med bidrag till ideella föreningar samt bidragets bedömningskriterier. Se vidare information i Vännäs kommuns bidragsreglemente.

Till bidragsreglementet Öppnas i nytt fönster.

Beslut om tilldelning av bidrag fattas av barn- och utbildningsnämnden på nämndsammanträde i början av året. Ansökan sker via e-tjänst, följ länken längst ner på sidan.