Bygdemedel

Regleringen om bygdeavgiftsmedlens användning finns i lag med särskilda bestämmelse om vattenverksamhet samt i förordning om bygde- och fiskeavgifter. Medlen kan beviljas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Ansökningar för 2023 är öppen i perioden mellan 15 maj - 30 september

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till rennäringen och till att ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och ideella föreningar. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Ingreppen från vattenkraften har medfört permanenta skador i naturmiljön med stora effekter för bland annat turism, fiske och friluftsliv, vilket i sin tur har försämrat de berörda bygdernas ekonomiska förutsättningar.

Vattenkraftens effekter är inte bara påtagliga precis där verksamheten sker, utan påverkar hela avrinningsområden. Utbyggnaden av vattenkraft medför avsevärda naturförändringar och nackdelar för befolkningen och näringslivet i de berörda bygderna.

Vem kan söka bygdemedel?

Så många som möjligt i bygden ska få ta del av bidraget. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste vara registrerade i Vännäs kommuns föreningsregister och ha ett organisationsnummer. Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

Till vad kan jag söka bygdemedel?

Du kan söka bygdemedel till bland annat:

 • reparationer eller investeringar i byggnader
 • förbättringar i idrottsanläggningar
 • inköp av fast utrustning
 • upprustning av leder och stigar

Du kan inte få bygdemedel till

 • driftskostnader
 • investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd
 • investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter
 • kommersiell verksamhet
 • egen arbetstid
 • investeringar som redan är genomförda

Finansiering

Bygdemedel kan normalt finansiera högst 90 procent av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Föreningen/organisationen som söker ska själv finansiera med tio procent kontanta medel. Observera att möjligheten till egen finansiering via eget arbete har tagits bort. Eget arbete ska inte räknas med i varken ansökan eller i rekvisitionen.

Om ditt projekt överskrider 30 000 kronor har du möjlighet att söka förskott med 33 procent.

Hur söker jag bygdemedel?

Nu söker ni bygdemedel med hjälp av E-tjänsten "Min ansökan". Min ansökan är en tjänst för föreningar, företag och offentliga aktörer som vill ansöka om bidrag, till exempel Bygdemedel.

Till e-tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om E-tjänsten

För att använda ansökningstjänsten på Min ansökan måste du logga in. Detta kan du göra med inloggningssätten användarkonto eller e-legitimation. Detta och allt annat som du behöver veta för att söka stöd har vi sammanfattat i skriften Min ansökan – manual och utbildningsmaterial. Länk till manual finns längre ner på denna sida.

I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnads- och finansieringsbudget, framgå. Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader.

Projektet kan påbörjas från och med att ansökan är inskickad. Dock startar projektet då på egen risk. Ansök är öppen mellan 15 maj - 30 september.

Handlingar som ska bifogas i ansökan

Ansökan ska kopplas till kommunens handlingsplan och innehålla

 • syfte med projektet
 • kostnads- och finansieringsbudget
 • senaste verksamhetsberättelse
 • senaste resultat- och balansräkning
 • senaste revisionsberättelse
 • protokoll där det framgår vilka som är firmatecknare
 • föreningens stadgar

Mer information

På Länsstyrelsen Västerbottens hemsida finner ni all information, instruktioner, guider och e-tjänster för ansökan och rekvirering av beviljade medel. Läs mer via länkarna i listan nedan.